Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Twoje miejsce w systemie

Podmioty zobowiązane do udziału w tworzeniu Systemu Informacji Oświatowej, inne niż szkoły lub placówki oświatowe, można podzielić na trzy grupy: Pierwsza z nich, podobnie jak szkoły i placówki, za pośrednictwem oprogramowania dostarczonego przez organ nadzorujący lub pobranego ze strony http://sio.men.gov.pl, wprowadza właściwe dla siebie dane i przekazuje bazę do organu prowadzącego. Druga grupa scala bazy z podległych placówek i przekazuje je organowi zwierzchniemu. Ostatnim ogniwem systemu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, które gromadzi, przetwarza i wykorzystuje wszystkie dane z podległych organów.

Wyszczególnienie zakresu zadań konkretnych podmiotów:
Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne oraz publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzą bazy danych oświatowych tylko w zakresie dotyczącym zatrudnionych w nich pracowników dydaktycznych. Dodatkowo, w placówkach i ośrodkach działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) zbiór dotyczy tylko nauczycieli, zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 137, poz. 1304, ze zm).

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4, tj. dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w nich zatrudnionych.

Jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzą zbiór danych o zatrudnionych w nich pracownikach. Należy zaznaczyć, że jednostki te mogą nosić różne nazwy własne - istotna jest podstawa prawna ich powołania.

Gminy prowadzą zbiór danych o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, mającą adres zameldowania na terenie gminy.

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą zbiory z baz danych oświatowych:

 • szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki,
 • szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, albo organem prowadzącym ewidencję,
 • publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
 • jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Właściwi ministrowie prowadzą zbiory informacji z baz danych oświatowych:

 • szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez tych ministrów,
 • szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, prowadzącym ewidencję,
 • zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

A także zbiór danych dotyczący zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych pracowników urzędu obsługującego właściwego ministra, specjalistycznej jednostki nadzoru i organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Kuratorzy oświaty prowadzą zbiory danych obejmujące:

 • zbiory z baz danych oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa,
 • zbiory z baz danych oświatowych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli,
 • zbiory, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, w stosunku do pracowników zatrudnionych w kuratorium oświaty.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi:

 • zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez kuratorów oświaty oraz właściwych ministrów,
 • zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z baz danych oświatowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.