Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

sQola dla SIO

Firma QNT Systemy Informatyczne od lat zajmuje się tworzeniem praktycznego oprogramowania dla oświaty. System sQola, złożony z szeregu programów, które mogą funkcjonować samodzielnie lub w ramach zintegrowanego systemu, jest przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania. Ostatnie działania naszych informatyków skupiły się na dostosowywaniu naszych programów do współpracy z Systemem Informacji Oświatowej. Efektem tych prac jest zestaw programów administracyjnych wyposażonych w funkcję eksportu danych do SIO. Obecnie za ich pomocą można automatycznie przekazać informacje do wszystkich typowych tabel SIO. Dzięki naszemu oprogramowaniu zakres zadań związanych z cykliczną aktualizacją danych w systemie zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Programy, które zostały wyposażone w funkcję eksportu danych do SIO, to: Program kadrowy Qadr Program płacowy Qwark Program księgowy Qwant Program Arkusz Organizacy Szkoły (AOS) Program Sekretariat Program do ewidencji środków trwałych Qest* Program Stołówka* Program Biblioteka*

Qadr - program kadrowy

Qadr to program znakomicie sprawdzający się, zarówno w jednostkach oświatowych jak i organach zarządzających oświatą. Obsługuje tak pojedyncze placówki jak i całe zespoły. Jego zadaniem jest zebranie różnorodnych danych dotyczących wszystkich zatrudnionych pracowników czy sporządzanie zaświadczeń i zestawień. Informacje są umieszczane w generowanych przez program czytelnych kartotekach, ułatwiających szybką identyfikację oraz analizę wybranych elementów.

Qadr a SIO
Poniżej zamieszczamy zestaw tabel programu SIO, w których większość informacji zostanie automatycznie uzupełniona, jeśli nabędziecie Państwo wyposażoną w moduł eksportu danych do SIO wersję programu Qadr.

N1 Nauczyciele - dane ogólne
N2 Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia
N6 Nieobecność
N7 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
N8 Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
N9 Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
N10 Ukończone formy kształcenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym
N11 Ukończone formy doskonalenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym

Qwark - program płacowy

Qwark przeznaczony jest dla instytucji budżetowych, bez względu na ich wielkość i ilość koniecznych do przetworzenia informacji. Pomaga on znacznie skrócić czas potrzebny do wykonania szczegółowych obliczeń i wyeliminować możliwe pomyłki, często powstające, gdy nie stosuje się odpowiednich narzędzi informatycznych. Dzięki tej aplikacji możliwe jest sporządzanie list płac oraz różnorodnych zestawień obejmujących wynagrodzenia, koszty, stan zatrudnienia czy stopień awansu zawodowego.

Qwark a System Informacji Oświatowej
Poniżej zamieszczamy zestaw tabel programu SIO, w których większość informacji zostanie automatycznie uzupełniona, jeśli nabędziecie Państwo znowelizowaną wersję programu Qwark.

N1 Nauczyciele - dane ogólne
N2 Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia
N6 Nieobecność
N12 Dodatek wiejski i mieszkaniowy (placówki publiczne prowadzone przez JST lub ministra)
W1 Odprawy, nagrody i dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych
W2 Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
W3 Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez JST

Qwant - program finansowo - księgowy

Zgodny z Ustawą o Rachunkowości Qwant oferuje między innymi zautomatyzowaną dekretację dokumentów, kontrolę realizacji budżetu, obsługę kasy, wystawianie faktur i tworzenie różnorakich zestawień. Umożliwia również prowadzenie rejestrów kont bankowych, kontrahentów i osób, z którymi realizowane są rozrachunki. Ułatwia planowanie rozliczenia kosztów rozłożonych w czasie, z możliwością automatycznego tworzenia dokumentów księgowych na podstawie planu.

Qwant a System Informacji Oświatowej
Poniżej zamieszczamy tabelę programu SIO, która zostanie automatycznie wypełniona, jeśli nabędziecie Państwo znowelizowaną wersję programu Qwant.

K01 Koszty

AOS - Arkusz Organizacyjny Szkoły

AOS jest programem wspomagającym planowanie i organizowanie zajęć dla szkół i przedszkoli każdego typu. To jeden z elementów kompleksowego systemu obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych i organów nimi zarządzających. Narzędzie to jest niezastąpione przy przygotowaniu danych źródłowych o strukturze zatrudnienia, liczbie i rodzaju oddziałów, grupach zajęciowych oraz ilości godzin dydaktycznych. Ponadto ułatwia analizę czasu pracy szkoły i sposobów jej dofinansowania a także pozwala na prowadzenie szczegółowych kartotek personalnych uczniów i nauczycieli.

AOS a System Informacji Oświatowej
Poniżej zamieszczamy zestaw tabel programu SIO, w których większość informacji zostanie automatycznie uzupełniona, jeśli nabędziecie Państwo znowelizowaną wersję programu AOS.

A1 Absolwenci według roku urodzenia i płci
A2 Absolwenci według miejsca zamieszkania
A4 Absolwenci według profili kształcenia, zawodów i specjalności
A5 Absolwenci ogółem
BM8 Miejsca (w zależności od typu: przedszkole, SOSW, SOW, ORW, MOW, MOS)
DO1 Dane ogólne o uczniach szkoły
DO3b Pomoc w postaci pokrywania kosztów zakwaterowania uczniów
DOW1 Uczniowie/wychowankowie według odległości miejsca zamieszkania od szkoły oraz dowożeni
JMN1 Nauczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej
JO1 Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego
JO2 Liczba uczących się języka obcego
N5 Obowiązki
NP1 Uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
NP2 Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności)
NP3 Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności)
NP4 Dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkola.
NP5 Dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
OB1 Obowiązek przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 6
OB2 Obowiązek szkolny
U1 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów w bieżącym roku szkolnym w podziale na klasy
U2 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów na koniec poprzedniego roku szkolnego w podziale na klasy
U3.1 Uczniowie wg klas, profili kształcenia, zawodów i specjalności
U3.2 Uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności
U3.3 Dzieci w przedszkolach według oddziałów
U3.4 Dzieci w przedszkolach na koniec poprzedniego roku szkolnego według oddziałów
U4 Uczniowie z roku sprawozdawczego według roku urodzenia i płci
U5 Dzieci według roku urodzenia, płci i czasu pobytu w przedszkolu.
U6 Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
U7 Uczniowie według miejsca zamieszkania
ZD1 Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych
ZD2 Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych

Sekretariat

Jest to rozwiązanie wspierające obsługę kancelarii uczniowskiej i ułatwiające stworzenie jednolitego, zawierającego komplet informacji o uczniach, rejestru danych. Bogata funkcjonalność programu pozwala na prowadzenie księgi arkuszy ocen, w tym wyników sprawdzianów, egzaminów prowadzonych przez okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz rezultatów starej i nowej matury. Wspomaga także proces naboru uczniów do szkoły, umożliwiając rejestrację kandydatów, definiowanie kryteriów ocen, ewidencję podań o przyjęcie, czy przydział uczniów do oddziału.

Sekretariat a System Informacji Oświatowej
Poniżej zamieszczamy zestaw tabel programu SIO, w których większość informacji zostanie automatycznie uzupełniona, jeśli nabędziecie Państwo znowelizowaną wersję programu Sekretariat.

A1 Absolwenci według roku urodzenia i płci
A2 Absolwenci według miejsca zamieszkania
A3 Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego
A4 Absolwenci według profili kształcenia, zawodów i specjalności
A5 Absolwenci ogółem
BM8 Miejsca (w zależności od typu: przedszkole, SOSW, SOW, ORW, MOW, MOS)
DO1 Dane ogólne o uczniach szkoły
DO2 Formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy - stypendia
DO3a Inne formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy
DO6 Uczniowie korzystający z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych
DO3b Pomoc w postaci pokrywania kosztów zakwaterowania uczniów
DOW1 Uczniowie/wychowankowie według odległości miejsca zamieszkania od szkoły oraz dowożeni
NP1 Uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
NP2 Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności)
NP3 Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności)
NP4 Dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkola.
OB1 Obowiązek przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 6
OB2 Obowiązek szkolny
U1 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów w bieżącym roku szkolnym w podziale na klasy
U2 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów na koniec poprzedniego roku szkolnego w podziale na klasy
U3.1 Uczniowie wg klas, profili kształcenia, zawodów i specjalności
U3.2 Uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności
U3.3 Dzieci w przedszkolach według oddziałów
U3.4 Dzieci w przedszkolach na koniec poprzedniego roku szkolnego według oddziałów
U4 Uczniowie z roku sprawozdawczego według roku urodzenia i płci
U5 Dzieci według roku urodzenia, płci i czasu pobytu w przedszkolu.
U6 Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
U7 Uczniowie według miejsca zamieszkania
WYP1 Wypadki ze względu na rodzaj uszkodzenia ciała
WYP2 Wypadki ze względu na część ciała, która uległa uszkodzeniu
WYP3 Wypadki ze względu na miejsce, w którym zdarzył się wypadek
WYP4 Wypadki ze względu na rodzaj zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce
WYP5 Wypadki ze względu na przyczyny

Qest - ewidencja środków trwałych

Program ułatwia prowadzenie ewidencji księgowej z uwzględnieniem klasyfikacji GUS, w rozbiciu na komórki organizacyjne zakładu. Każda kartoteka środka trwałego generowana przez Qest składa się ze zbioru dokumentów związanych z przyjęciem, obsługą i likwidacją środka, jego opisu oraz zbioru kont określających pozycję kosztów odpowiadających amortyzacji środka trwałego.

Qest a System Informacji Oświatowej
Poniżej zamieszczamy tabelę programu SIO, która zostanie automatycznie wypełniona, jeśli nabędziecie Państwo znowelizowaną wersję programu Qest.

BM1 Nieruchomości gruntowe
BM2 Urządzenia rekreacyjno-sportowe
BM3 Pomieszczenia
BM6 Gabinety
BM7 Kuchnie i stołówki
BM9_1 Wyposażenie - komputery
BM9_2 Wyposażenie - inne

Stołówka

Praca z programem umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o liczbie, wieku i płci osób korzystających z żywienia. Pozwala także na przeprowadzenie analiz porównawczych w zakresie wypełniania norm żywieniowych przez poszczególne szkoły. Dzięki znajomości kosztów ponoszonych na żywienie, możemy z dużą dokładnością zaplanować odpowiednie środki w budżecie, a przekrojowe dane, zebrane w dłuższym okresie, ułatwiają przygotowywanie zbiorczych zamówień, co z kolei skutkować będzie znacznymi oszczędnościami.

Stołówka a System Informacji Oświatowej
Poniżej zamieszczamy tabelę programu SIO, która zostanie automatycznie wypełniona, jeśli nabędziecie Państwo znowelizowaną wersję programu Stołówka.

DO4 Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę
DO5 Średnia dzienna liczba posiłków

Biblioteka

Zadaniem programu jest obsługa bibliotek w placówkach oświatowych, w tym również bibliotek akademickich, wypożyczalni filmów oraz czytelni. Za jego pomocą możliwe jest sporządzenie pełnej ewidencji niezbędnych danych, dotyczy to m.in.: edycji oraz wydruku kart czytelnika i kart katalogowych książek, prowadzenia ksiąg inwentarzowych zasobów bibliotecznych, a także książek i czasopism oraz wszystkich informacji dotyczących książki (tytuł, autor, wydawnictwo, rok wydania, numer ISBN, liczba posiadanych egzemplarzy, seria wydawnicza, drukarnia itp.).

Biblioteka a System Informacji Oświatowej
Poniżej zamieszczamy tabelę programu SIO, która zostanie automatycznie wypełniona, jeśli nabędziecie Państwo znowelizowaną wersję programu Biblioteka.

BM4 Biblioteka

Podsumowanie

Dane do SIO musicie Państwo wprowadzać za każdym razem od nowa. W przypadku korzystania z automatycznego przekazania danych z naszych programów, wpisujecie je tylko jeden raz. I to w czasie codziennej eksploatacji tych programów, bez dodatkowych nakładów pracy. Jest to szczególnie proste teraz, kiedy zespołowi informatyków QNT udało się osiągnąć obiecywany próg 100% eksportowanych do SIO informacji. Pamiętamy również, by czuwać nad zmianami dokonywanymi w ministerialnym programie i na bieżąco uwzględniać je również w naszym systemie, tyczy to także zgodności z obowiązującą wersją 2.0 Systemu Informacji Oświatowej. Przedstawiamy Państwu zbiorcze zestawienie tabel SIO, które można wypełnić z pomocą znowelizowanych wersji naszych programów.

AOS Sekretariat Qadr Qwark Qwant
A1 Absolwenci według roku urodzenia i płci + +      
A2 Absolwenci według miejsca zamieszkania + +      
A3 Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego   +      
A4 Absolwenci według profili kształcenia, zawodów i specjalności + +      
A5 Absolwenci ogółem + +      
BM8 Miejsca (w zależności od typu: przedszkole, SOSW, SOW, ORW, MOW, MOS) + +      
DO3b Pomoc w postaci pokrywania kosztów zakwaterowania uczniów + +      
DO5 Średnia dzienna liczba posiłków          
DOW1 Uczniowie/wychowankowie według odległości od miejsca zamieszkania od szkóły oraz dowożeni + +      
JMN1 Nauczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etniczej +        
JO1 Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego +        
JO2 Liczba uczących się języka obcego +        
KO1 Koszty         +
N1 Nauczyciele - dane ogólne     + +  
N10 Ukończone formy kształcenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym     +    
N11 Ukończenie formy doskonalenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym     +    
N12 Dodatek wiejski i mieszkaniowy (placówki publiczne prowadzone przez JST lub ministra       +  
N2 Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia     + +  
N5 Obowiązki +        
N6 Nieobecność     + +  
N7 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela     +    
N8 Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela     +    
N9 Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu     +    
NP1 Uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego + +      
NP2 Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności) + +      
NP3 Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności) + +      
NP4 Dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkola + +      
NP5 Dzieci i młodzież w wieku 3-25lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych +        
OB1 Obowiązek przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 6 + +      
OB2 Obowiązek szkolny + +      
U1 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów w bieżącym roku szkolnym w podziale na klasy + +      
U2 Zbiorcze informacje o liczbie uczniów na koniec poprzedniego roku szkolnego w podziale na klasy + +      
U3.1 Uczniowie wg klas, profili kształcenia, zawodów i specjalności + +      
U3.2 Uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności + +      
U3.3 Dzieci w przedszkolach według oddziałów + +      
U3.4 Dzieci w przedszkolach na koniec poprzedniego roku szkolnego według oddziałów + +      
U4 Uczniowie z roku sprawozdawczego według roku urodzenia i płci + +      
U5 Dzieci według roku urodzenia, płci i czasu pobytu w przedszkolu + +      
U6 Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej + +      
U7 Uczniowie według miejsca zamieszkania + +      
W1 Odprawy, nagrody i dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych       +  
W2 Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych       +  
W3 Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez JST       +  
WYP1 Wypadki ze względu na rodzaj uszkodzenia ciała   +      
WYP2 Wypadki ze względu na części ciała, która uległa uszkodzeniu   +      
WYP3 Wypadki ze względu na miejsce w którym zdarzył się wypadek   +      
WYP4 Wypadki ze względu na rodzaj zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce   +      
WYP5 Wypadki ze względu na przyczyny   +      
ZD1 Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych +        
ZD2 Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych +        
DO1 Dane ogólne o uczniach szkoły + +      
DO2 Formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy - stypendia   +      
DO3a Inne formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy   +      
DO6 Uczniowie korzystający z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych   +