Aktualizacja serwisu: 31.08.2017
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Częste pytania i odpowiedzi

Jak wpisywać dane do poszczególnych tabel

Kadra pedagogiczna

 1. Jak wpisać dane nauczyciela, który ma kilka form zatrudnienia?
 2. Jak prawidłowo wprowadzić dane do tabeli N6?
 3. Jak należy wprowadzać nowego pracownika kadry pedagogicznej?
 4. Jaki etap edukacyjny należy wybrać dla kadry pedagogicznej w przypadku Szkoły Podstawowej - I-szy czy II-gi (Tabela N5 "Obowiązki")?
 5. Co należy rozumieć przez "dni wolne od pracy" (Tabela N13)?
 6. Co trzeba umieścić w wierszu "Tygodniowy wymiar zajęć", gdy pracownik zatrudniany jest na umowę o dzieło (Tabela N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia")?
 7. Jak wprowadzić dane nauczyciela obcokrajowca?
 8. Jak wpisujemy do programu obowiązki nauczyciela?
 9. Jakie wartości w tabeli N2 "Tygodniowy wymiar zajęć", powinien wpisać dyrektor, który ma pensum 7 godzin dydaktycznych, z czego 4 są nadgodzinami, a 3 godziny stanowią jego etat? Podobną sytuację mają doradcy metodyczni, którzy korzystają z obniżonego pensum.
 10. Pracownik ma umowę o pracę w jednej szkole, a dopełnia etat w innej obcej placówce. Jakie dane wprowadzić w placówce, która go zatrudnia, a jakie w szkole, w której dopełnia etat?
 11. Jak należy opisać nauczyciela wspomagającego zajęcia w tabeli N5 "Obowiązki"?
 12. Pracuję w Zespole Szkół, w którym jest 10 szkół podrzędnych. Jak mam wykazać zatrudnionych nauczycieli- czy według przynależności do Zespołu Szkół, czy do każdej szkoły w zespole szkół? W jednym i drugim przypadku w programie pojawia się ostrzeżenie. Jeśli zaklasyfikuję nauczycieli do szkół w zespole to żaden nauczyciel nie będzie miał całego etatu, chociaż ma kilka godzin ponadwymiarowych (ale w rożnych typach szkół).
 13. Jak postępować w sytuacji, gdy nauczyciel nawiązał stosunek pracy w urzędzie miasta, a nie w szkole? Program nie pozwala dodać innego miejsca zatrudnienia. W propozycjach umieszczona jest tylko Nasza placówka.
 14. Czy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego" w wierszu "godziny ponadwymiarowe" należy wpisać wartość tych godzin w miesiącu sprawozdawczym, czy za inny określony okres?
 15. Czy nieobecności nauczycieli wpisujemy na bieżący rok szkolny czy kalendarzowy?
 16. Jak postąpić w przypadku nauczyciela uczącego dwóch przedmiotów w jednej szkole?
 17. Instrukcja mówi: "Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik tygodniowa liczba realizowanych godzin". Czy do obowiązkowych zaliczamy także nadgodziny, czy tylko te godziny, które wynikają z Art. 42 pkt 3 KN?
 18. Jak zakwalifikować nauczyciela zatrudnionego w świetlicy?
 19. Jak wypełnia się tabelę N5 "Obowiązki" dla nauczyciela zatrudnionego w szkole na 12/18 etatu, z czego 2/18 to zajęcia pozalekcyjne?
 20. Jak prawidłowo wpisać informacje dotyczące nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia - dla zajęć pozalekcyjnych takich jak koła sportowe czy artystyczne?
 21. Jak w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" uzupełnić "Tygodniowy wymiar zajęć" i "Godziny ponadwymiarowe", dla nauczyciela pracującego 21 godzin tygodniowo, z czego 8 godzin to nauczanie indywidualne?
 22. Czy należy w jakikolwiek sposób wyszczególnić miejsce wykonywania obowiązków w przypadku nauczania indywidualnego, jeśli miejscem tym jest dom ucznia?
 23. Czy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia" w wierszu "Wynagrodzenie zasadnicze" wpisujemy tylko wynagrodzenie wynikające z wymiaru zatrudnienia czy też dodajemy również płacę za nadgodziny nieujęte w żadnym wierszu tej tabeli?
 24. Gdzie w zespole szkół należy przyporządkować pracowników pedagogicznych internatu? Nie istnieje możliwość wyboru internatu z listy "miejsce nawiązania st. pracy".
 25. W tabeli N5 "Obowiązki" istnieje kolumna "Liczba godzin". Czy mowa tu o liczbie godzin w semestrze czy miesiącu?
 26. Czy tygodniowy wymiar zajęć z tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" dotyczy również szkoły zaocznej?
 27. Jak wpisać dane nauczyciela zatrudnionego jako logopeda w pełnym wymiarze godzin (24/24) i dodatkowo wypełniającego 7/18 wspomagania?
 28. Jak powinna wypełniać tabele N5 "Obowiązki" ogólnokształcąca podstawowa szkoła muzyczna? Jaki poziom edukacyjny należy wskazać dla przedmiotów muzycznych?
 29. Jak w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu: Tygodniowy wymiar zajęć, wpisać godziny pracownika pracującego 19 godzin jako nauczyciel matematyki oraz dodatkowo 4 jako opiekun na świetlicy?
 30. Jak należy wpisywać dane dotyczące obowiązków nauczyciela zatrudnionego na cały etat oraz wypełniającego nadgodziny, a także pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzin?
 31. Jak w tabeli N5 "Obowiązki" wykazać informacje o nauczycielu przebywającym przez dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim?
 32. Czy składnik wynagrodzenia nauczycieli "Poprawa pracy" należy wykazać w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu: Dodatek specjalistyczny?
 33. Do jakiego rodzaju obowiązków przypisać zajęcia wyrównawcze z wybranego przedmiotu?
 34. Czy dla osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim, a wcześniej zdrowotnym, która nie pełni obowiązków od początku roku szkolnego, należy wypełniać w tabeli N2 wiersz: Wynagrodzenie zasadnicze?
 35. Jak trzeba wykazać obowiązki oraz godziny pracy nauczyciela w przedszkolu jednooddziałowym, jeśli opiekuje się on wszystkimi dziećmi (grupa mieszana i klasa "0") oraz dodatkowo wypełnia godzinę pracy dziennie tylko z klasą "0"?

Odpowiedzi

1. Jak wpisać dane nauczyciela, który ma kilka form zatrudnienia?

W programie przechodzimy do tabeli N2, która jest tabelą wielokrotną. Aby wprowadzić nową formę zatrudnienia należy na drzewku wybrać PESEL nauczyciela i nacisnąć prawy klawisz myszy. Pojawi się wtedy menu dodatkowe. Dane o nauczycielu można sprawdzić i usunąć. Tabelę N2 można dodać, jeżeli jest potrzeba, lub usunąć, jeżeli występuje więcej niż raz. Pozostałe dane wpisujemy według słowników. Wszystkie dane powinny być wypełnione. Stanowiska nauczycieli wybieramy według typów. Nauczyciel w danej szkole może zajmować wiele stanowisk. Wybór stanowisk kończymy, naciskając przycisk Zakończ. Jeżeli wystąpił błąd to możemy go poprawić przez naciśnięcie prawego klawisza myszy.

2. Jak prawidłowo wprowadzić dane do tabeli N6?

Tabela N6 dotyczy tylko nauczycieli, którzy są pracownikami danej szkoły/placówki i nie mogą pełnić swoich obowiązków. Informacje wprowadzamy według klucza zaproponowanego przez rozwijany słownik:

 • urlop macierzyński,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz. U.2001, Nr 79),
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 Ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust.6 Karty Nauczyciela,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na postawie art. 83 Karty Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • długotrwała niezdolność do pracy, trwająca łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

3. Jak należy wprowadzać nowego pracownika kadry pedagogicznej?

Pierwszym etapem pracy jest wprowadzenie do programu listy zatrudnionych nauczycieli. Robimy to wypełniając tabelę N1 w następujący sposób:

 1. Na drzewku znajdującym się w polu nawigacji wybieramy zakładkę Kadra pedagogiczna i klikając prawym przyciskiem myszy, korzystamy z funkcji Dodaj nauczyciela.
 2. W pojawiającym się oknie wpisujemy numer PESEL. To on jest identyfikatorem danego nauczyciela
 3. Podajemy następujące dane identyfikujące nauczyciela:
  1. płeć,
  2. rok urodzenia,
  3. informacje o złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu,
  4. deklaracja złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu w bieżącym roku kalendarzowym,
  5. informacje dotyczące stopnia awansu zawodowego,
  6. deklaracja kończących staż o złożeniu wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w danym roku kalendarzowym (wybierz z listy),
  7. informacje dotyczące wykształcenia nauczyciela (wybierz z listy).

Gdy w szkole jest zatrudniony nauczyciel obcokrajowiec należy na drzewku znajdującym się po lewej stronie ekranu wybrać zakładkę Kadra pedagogiczna, następnie - korzystając z menu kontekstowego - użyć funkcji Dodaj obcokrajowca. Jeżeli dany nauczyciel posiada numer PESEL, to należy wpisać ten numer. Jeżeli nie posiada, to należy wpisać datę urodzenia.

4. Jaki etap edukacyjny należy wybrać dla kadry pedagogicznej w przypadku Szkoły Podstawowej - I-szy czy II-gi (Tabela N5 "Obowiązki")?

Jeżeli dany pedagog uczy w klasach 1-3 wtedy wybieramy etap I. Natomiast, jeżeli uczy w klasach 4-6 wówczas wybieramy etap II. Jeśli ten sam nauczyciel uczy w klasie 2 i 6, wtedy zobowiązani jesteśmy nanieść dwie pozycje: jedną z etapem I-szym i kolejną z II-gim. (opracowanie własne)

5. Co należy rozumieć przez "dni wolne od pracy" (Tabela N13)?

Są to dni, które dany pracownik otrzymał w zamian za święto, które przypadło na dzień wolny od pracy. (opracowanie własne)

6. Co trzeba umieścić w wierszu "Tygodniowy wymiar zajęć", gdy pracownik zatrudniany jest na umowę o dzieło (Tabela N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia")?

Wiersz "Tygodniowy wymiar zajęć" w każdym przypadku musi być wypełniony. Jeżeli placówka zatrudniła kogoś na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, oznacza to, że chciała wypełnić lukę godzinową powstałą w wyniku nieobecności innego pracownika pedagogicznego i w tym wierszu wstawiamy właśnie wymiar zajęć nauczyciela na zastępstwie. (opracowanie własne)

7. Jak wprowadzić dane nauczyciela obcokrajowca?

W programie trzeba przejść do zakładki "Kadra pedagogiczna". Nowego nauczyciela wprowadzamy naciskając prawy klawisz myszy na drzewku i wybierając funkcję Dodaj nauczyciela. Wówczas pojawia się nowa tabela dla danego nauczyciela. Wprowadzanie danych zaczynamy od wpisania numeru PESEL. Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, to należy wpisać datę urodzenia. Późniejsze wpisywanie danych jest już standardowe.

8. Jak wpisujemy do programu obowiązki nauczyciela?

Obowiązki nauczyciela wpisujemy wchodząc do zakładki Kadra pedagogiczna, do tabeli N5, wykorzystujemy funkcję dodaj. W zakładce obowiązki musimy wypełnić pola:
- miejsce pełnienia obowiązków,
- etap edukacyjny (dla szkół podstawowych, dla przedszkoli),
- podstawową specyfikę klas, w których nauczyciel pracuje,
- wymiar etatu.

9. Jakie wartości w tabeli N2 "Tygodniowy wymiar zajęć", powinien wpisać dyrektor, który ma pensum 7 godzin dydaktycznych, z czego 4 są nadgodzinami, a 3 godziny stanowią jego etat? Podobną sytuację mają doradcy metodyczni, którzy korzystają z obniżonego pensum.

W tabeli N2 "Tygodniowy wymiar zajęć" należy wpisać 18/18 (czyli wykazać pełny etat), a w rubryce "Godziny ponadwymiarowe" 4 godziny. W tabeli N5. "Obowiązki" dyrektor wpisuje 7 godzin jako swoje godziny dydaktyczne, które wykonuje, zapis 15/18 jest traktowany jako obniżka godzin z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela (w tabeli obowiązków jest pozycja "Inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia" - "Zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej"). W przypadku wykazywania godzin pracy doradców metodycznych należy postąpić analogicznie.

10. Pracownik ma umowę o pracę w jednej szkole, a dopełnia etat w innej obcej placówce. Jakie dane wprowadzić w placówce, która go zatrudnia, a jakie w szkole, w której dopełnia etat?

W szkole, która zatrudnia nauczyciela w ramach umowy o pracę, należy wykazać stan zatrudnienia zgodnie z umową o pracę, czyli pełny etat w tabeli N2."Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia", a w obowiązkach (tabela N5."Obowiązki") te obowiązki, które wykonuje w tej szkole oraz pozycję "uzupełnianie etatu w innej szkole", ze wskazaniem wielkości tego uzupełniania, np. 6/18, bez wskazywania, co dany nauczyciel robi. Natomiast w szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat, należy wykazać "uzupełnianie etatu" w wierszu "forma zatrudnienia" w tabeli N2. ."Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia. W obowiązkach (tabela N5."Obowiązki") w tej szkole należy opisać, co ten nauczyciel konkretnie robi. W zestawieniu zbiorczym nie będzie on wykazywany w tej szkole, w której uzupełnia etat, a tylko w tej, w której jest zatrudniony.

11. Jak należy opisać nauczyciela wspomagającego zajęcia w tabeli N5 "Obowiązki"?

Nauczyciela wspomagającego można ująć jako realizującego zajęcia rewalidacyjne. W spisie wrześniowym dodane zostanie odrębne stanowisko dla takiego nauczyciela.

12. Pracuję w Zespole Szkół, w którym jest 10 szkół podrzędnych. Jak mam wykazać zatrudnionych nauczycieli- czy według przynależności do Zespołu Szkół, czy do każdej szkoły w zespole szkół? W jednym i drugim przypadku w programie pojawia się ostrzeżenie. Jeśli zaklasyfikuję nauczycieli do szkół w zespole to żaden nauczyciel nie będzie miał całego etatu, chociaż ma kilka godzin ponadwymiarowych (ale w rożnych typach szkół).

Nauczycieli w zespole należy wykazywać zgodnie z tym, co jest zapisane w ich umowie o pracę lub akcie mianowania. Jeżeli nauczyciel ma napisane w umowie, że jest zatrudniony w zespole, to należy wykazać go w zespole. Prawidłowo powinno być, zgodnie z Kartą Nauczyciela, że nauczyciel jest zatrudniony w konkretnej szkole. Jeżeli jednak jest inaczej, to trzeba w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia" wpisać miejsce zatrudnienia zgodnie z umową. Natomiast w tabeli N5. "Obowiązki", należy wykazać te obowiązki w tych szkołach, w których faktycznie są wykonywane. Jeżeli nauczyciel ma kilka umów, to tabelę N2 należy wypełnić odrębnie dla każdego stosunku pracy.

13. Jak postępować w sytuacji, gdy nauczyciel nawiązał stosunek pracy w urzędzie miasta, a nie w szkole? Program nie pozwala dodać innego miejsca zatrudnienia. W propozycjach umieszczona jest tylko Nasza placówka.

Nie ma takiej prawnej możliwości. Nauczyciel, łącznie z dyrektorem zatrudnianym przez samorząd, jest zatrudniony w szkole lub placówce.

14. Czy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego" w wierszu "godziny ponadwymiarowe" należy wpisać wartość tych godzin w miesiącu sprawozdawczym, czy za inny określony okres?

W wierszu dotyczącym liczby godzin ponadwymiarowych należy wykazywać wartość średnioroczną (nauczyciele mogą mieć różny wymiar zatrudnienia w różnych okresach roku szkolnego). Łączny wymiar zatrudnienia wykazany w wierszach "tygodniowy wymiar zajęć" i "godziny ponadwymiarowe" (lub zwiększony wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 2a KN) powinien być zgodny z łącznym wymiarem wykazanym w tabeli N5 "Obowiązki".

15. Czy nieobecności nauczycieli wpisujemy na bieżący rok szkolny czy kalendarzowy?

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce oświatowej, ale nieprowadzących żadnych zajęć, należy wskazać przyczynę nieprowadzenia zajęć na stan w dniu 31 marca korzystając ze słownika.

16. Jak postąpić w przypadku nauczyciela uczącego dwóch przedmiotów w jednej szkole?

W przypadku, gdy nauczyciel uczy kilku przedmiotów dodajemy wszystkie te przedmioty do jego obowiązków.

17. Instrukcja mówi: "Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik tygodniowa liczba realizowanych godzin". Czy do obowiązkowych zaliczamy także nadgodziny, czy tylko te godziny, które wynikają z Art. 42 pkt 3 KN?

Tak, zaliczamy tu również nadgodziny. W tabeli N5 należy wykazać obowiązki nauczyciela zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Należy wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego wykazu wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, etapu edukacyjnego (w przypadku szkół podstawowych), rodzaju oddziału i liczby godzin.

18. Jak zakwalifikować nauczyciela zatrudnionego w świetlicy?

W tabeli N5 "Obowiązki" klikamy na opcję: Dodaj. Z listy w "Typie obowiązków" wybieramy: "pozostałe". Wreszcie w "Obowiązkach nauczyciela" wskazujemy: "wychowanie w świetlicy szkolnej".

19. Jak wypełnia się tabelę N5 "Obowiązki" dla nauczyciela zatrudnionego w szkole na 12/18 etatu, z czego 2/18 to zajęcia pozalekcyjne?

Należy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia" w wierszu "Tygodniowy wymiar zajęć" wpisać 12/18. W tabeli N5 "Obowiązki" wybieramy 10/18 dla określonego "Rodzaju obowiązku" oraz 2/18 dla zajęć pozalekcyjnych.

20. Jak prawidłowo wpisać informacje dotyczące nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia - dla zajęć pozalekcyjnych takich jak koła sportowe czy artystyczne?

Należy dodać tabelę N2 dla pozostałych form zatrudnienia. Wymiar liczony jest tu jako ułamek - w liczniku ilość realizowanych godzin, w mianowniku liczba godzin wymiaru tygodniowego dla danego pedagoga. W tabeli N5 "Obowiązki" w słowniku "Typów obowiązków" wybieramy opcję "zajęcia pozalekcyjne", a następnie dla "Obowiązków nauczyciela" wskazujemy właściwą nazwę ze słownika.

21. Jak w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" uzupełnić "Tygodniowy wymiar zajęć" i "Godziny ponadwymiarowe", dla nauczyciela pracującego 21 godzin tygodniowo, z czego 8 godzin to nauczanie indywidualne?

W tabeli N2 w wierszu "Tygodniowy wymiar zajęć" wpisujemy 18/18 (jeśli takie jest tygodniowe pensum), natomiast w wierszu "Godziny ponadwymiarowe" należy wpisać 3. W tabeli N5 "Obowiązki" klikamy przycisk Dodaj. Następnie wskazujemy w słowniku "Typu obowiązków" opcję "pozostałe". Z listy "Obowiązki nauczyciela" wybieramy "nauczanie indywidualne". W kolumnie: "Liczba godzin" trzeba uzupełnić ilość godzin nauczania indywidualnego w wymiarze 8/18, w drugim wierszu natomiast wprowadzić pozostałe obowiązki nauczyciela np. przedmioty ogólnokształcące - z liczbą godzin 13/18.

22. Czy należy w jakikolwiek sposób wyszczególnić miejsce wykonywania obowiązków w przypadku nauczania indywidualnego, jeśli miejscem tym jest dom ucznia?

Miejsce wykonywania obowiązków nie ma znaczenia. Również w takim przypadku należy wykazać obowiązki zgodnie z programem zajęć.

23. Czy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia" w wierszu "Wynagrodzenie zasadnicze" wpisujemy tylko wynagrodzenie wynikające z wymiaru zatrudnienia czy też dodajemy również płacę za nadgodziny nieujęte w żadnym wierszu tej tabeli?

W tabeli N2 w wierszu "Wynagrodzenie zasadnicze" należy wpisać wartość płacy wynikającą z tabeli wynagrodzenia dla określonego stopnia awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia.

24. Gdzie w zespole szkół należy przyporządkować pracowników pedagogicznych internatu? Nie istnieje możliwość wyboru internatu z listy "miejsce nawiązania st. pracy".

Pedagodzy zatrudnieni są w Zespole Szkół, a zatem w tabeli N5 "Obowiązki" klikamy przycisk Dodaj, następnie wybieramy z listy "Typ obowiązków" opcję "pozostałe" a z listy "Obowiązki nauczyciela": "wychowanie w internacie, bursie, placówce wychowania pozaszkolnego".

25. W tabeli N5 "Obowiązki" istnieje kolumna "Liczba godzin". Czy mowa tu o liczbie godzin w semestrze czy miesiącu?

W tabeli N5, w kolumnie "Liczba godzin" należy podawać tygodniowy wymiar godzin.

26. Czy tygodniowy wymiar zajęć z tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" dotyczy również szkoły zaocznej?

Tygodniowy wymiar zajęć z tabeli N2 dotyczy wszystkich typów szkół, w których uczą nauczyciele.

27. Jak wpisać dane nauczyciela zatrudnionego jako logopeda w pełnym wymiarze godzin (24/24) i dodatkowo wypełniającego 7/18 wspomagania?

Jeśli pedagog posiada dwie umowy o pracę, wówczas należy wstawić dodatkową tabelę N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia", klikając prawym przyciskiem myszy na numer PESEL danej osoby. W pierwszej z tabel wpisujemy wówczas 24/24 jako tygodniowy wymiar zajęć, zaś w komórce "stanowisko" wskazujemy: nauczyciel logopeda. W tabeli N5 "Obowiązki" w Typach obowiązków wybieramy: "obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych" a w Obowiązkach nauczyciela: "obowiązki nauczyciela logopedy". W drugiej tabeli N2 wpisujemy 7/18 tygodniowego wymiaru zajęć oraz stanowisko: nauczyciel. W tabeli N5 "Obowiązki" w Typach obowiązków wybieramy: "pozostałe", a w Obowiązkach nauczyciela: "realizujący zajęcia rewalidacyjne". W tabeli N5 w spisie wrześniowym dodane zostanie odrębne stanowisko dla takiego nauczyciela.

28. Jak powinna wypełniać tabele N5 "Obowiązki" ogólnokształcąca podstawowa szkoła muzyczna? Jaki poziom edukacyjny należy wskazać dla przedmiotów muzycznych?

Etapy edukacyjne dotyczą wyłącznie szkoły podstawowej. Klasy I-III - etap I, klasy IV-VI - etap II. Nie mają one nic wspólnego z poziomami nauczania w szkołach muzycznych, tam zarówno cykl jak i poziomy są inne. Dlatego w tej kolumnie trzeba wskazać opcję "Nie dotyczy".

29. Jak w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu: Tygodniowy wymiar zajęć, wpisać godziny pracownika pracującego 19 godzin jako nauczyciel matematyki oraz dodatkowo 4 jako opiekun na świetlicy?

W takim przypadku liczbę godzin w tabeli N2 należy sprowadzić do wspólnego mianownika, natomiast w tabeli N5 "Obowiązki" można wpisać 19/18 i 4/26.

30. Jak należy wpisywać dane dotyczące obowiązków nauczyciela zatrudnionego na cały etat oraz wypełniającego nadgodziny, a także pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzin?

W tabeli N5 "Obowiązki" w kolumnie "Liczba godzin" wpisujemy sumę tygodniowego wymiaru zajęć i nadgodzin, uzupełnianych w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszach: Tygodniowy wymiar zajęć oraz Godziny ponadwymiarowe.

31. Jak w tabeli N5 "Obowiązki" wykazać informacje o nauczycielu przebywającym przez dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim?

Dla takich pedagogów tabela N5 nie powinna być wypełniona.

32. Czy składnik wynagrodzenia nauczycieli "Poprawa pracy" należy wykazać w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu: Dodatek specjalistyczny?

Nie, takiego składnika w programie nigdzie nie wykazujemy.

33. Do jakiego rodzaju obowiązków przypisać zajęcia wyrównawcze z wybranego przedmiotu?

W tabeli N5 "Obowiązki" naciskamy opcję: Dodaj, następnie na rozwijanej liście: Typ obowiązków wskazujemy - pozostałe, natomiast na liście: Obowiązki nauczyciela - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze.

34. Czy dla osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim, a wcześniej zdrowotnym, która nie pełni obowiązków od początku roku szkolnego, należy wypełniać w tabeli N2 wiersz: Wynagrodzenie zasadnicze?

Dla takiej osoby nie wypełniamy wiersza dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę ani innych niewypłacanych przez jednostkę wynagrodzeń.

35. Jak trzeba wykazać obowiązki oraz godziny pracy nauczyciela w przedszkolu jednooddziałowym, jeśli opiekuje się on wszystkimi dziećmi (grupa mieszana i klasa "0") oraz dodatkowo wypełnia godzinę pracy dziennie tylko z klasą "0"?

Obowiązki takiego nauczyciela należy wykazać w dwóch pozycjach: raz jako nauczanie w oddziale zerowym, a raz poza tym oddziałem. Godziny natomiast rozdzielamy adekwatnie do pełnionych obowiązków.