Aktualizacja serwisu: 31.08.2017
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Częste pytania i odpowiedzi

Jak wpisywać dane do poszczególnych tabel

Uczniowie

 1. Czy możliwe jest wybranie opcji "żaden" w Tabeli JO1 "Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego"?
 2. W Tabeli JMN1 istnieje konieczność wpisywania języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej. Nie ma jednak możliwości wybrania opcji "nie dotyczy". Jak należy wypełnić tę tabelę?
 3. Jak należy interpretować wiersz 3 i 4 w Tabeli DO6 "Wypoczynek uczniów"?
 4. Czy będzie prawidłowo, jeśli zostanie skasowana tabela JMN1, lub JO1, jeśli nie ma języków mniejszości narodowej ani języków obcych w szkole? Można ją usunąć z wykazu tabel. Dlaczego nie ma blokady usuwania tabel?
 5. Dlaczego w Tabeli A1 "Absolwenci według roku urodzenia i płci", program przepisuje w wierszu drugim (kolumna druga) wartość z wiersza pierwszego (kolumna druga)
 6. Czy w gimnazjum posiadającym 22 oddziały w tym 2 integracyjne należy te 2 oddziały wykazać jako klasy o takich samych specyfikacjach w dwóch dodanych tabelach U3_1 i U3_2? Jeśli tak to czy w tabeli U1 również wykazujemy uczniów klas integracyjnych jako korzystających np. z indywidualnego toku, programu itp.
 7. W przypadku klas łączonych - klasa "0" i pierwsza, wpisywane są wartości w postaci ułamków np.11/19. W których tabelach należy te dane uwzględnić? Czy w tych dotyczących uczniów szkoły podstawowej czy w tabelach dla Oddziałów Przedszkolnych?
 8. Do Zespołu Szkół należy szkoła zawodowa. W klasach 1-3 młodzież kształcona jest w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, natomiast w klasach 2 i 3 oddziałów wielozawodowych, kształcimy w kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, fotograf, itp. Jak wykazać tych uczniów w tabeli U3.1
 9. Czy w szkole obwodowej z klasami "zerowymi" należy podać liczbę tych dzieci, spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, które faktycznie uczęszczają do szkoły czy też tych, które urząd umieścił na liście dzieci znajdujących się w danym obwodzie?
 10. W których tabelach trzeba określić liczbę uczniów klasy zerowej prowadzonej w szkole podstawowej?
 11. Absolwenci z 2004 jako ostatni kończyli liceum (4 klasy) na podbudowie podstawówki. Jak należy ich zakwalifikować w tabeli U3.2, jeżeli obecne liceum kształci tylko klasy na podbudowie gimnazjum?
 12. Jak należy postąpić w przypadku osoby, która zapisała się we wrześniu do szkoły, posługującej się system klasyfikacji semestralnej, nie zaliczyła jednak semestru i powtarza go od lutego?
 13. Jak Międzyszkolny Ośrodek Sportowy powinien uzupełniać dane dotyczące liczby form oraz uczestników zajęć w tabeli ZD4 "Liczba uczestników różnych form zajęć pozaszkolnych"?
 14. Jak w tabeli U3.1 "Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności" wpisać ilości oddziałów w klasach łączonych szkoły specjalnej np: dwa oddziały w klasach I-III w SP, cztery oddziały w klasach IV-VI SP?
 15. Czy w tabeli U1 "Zbiorcze informacje o liczbie uczniów..." dopisujemy również uczniów niepełnosprawnych?
 16. Czy szkoła gimnazjalna posiadająca klasy ogólnodostępne i klasy specjalne jest szkołą o podlegającą specyfikacji?
 17. Jak poprawnie wypełnić tabelę WYP3 "Wypadki ze względu na miejsce, w którym zdarzył się wypadek"? Czy należy wykazywać również te incydenty, które miały miejsce w drodze do szkoły?

Odpowiedzi

1. Czy możliwe jest wybranie opcji "żaden" w Tabeli JO1 "Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego"?

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości w programie. Problem ten zostanie zgłoszony informatykom. Ten sam problem dotyczy tabeli JMN1 (źródło: MENiS, 14.03.2005)

2. W Tabeli JMN1 istnieje konieczność wpisywania języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej. Nie ma jednak możliwości wybrania opcji "nie dotyczy". Jak należy wypełnić tę tabelę?

Jeżeli taki typ zajęć nie dotyczy wybranej jednostki, zobowiązana jest ona wybrać pozycję "inny". W najbliższym czasie zostanie dodana opcja "brak" i wówczas to z niej będzie należało korzystać.(opracowanie własne)

3. Jak należy interpretować wiersz 3 i 4 w Tabeli DO6 "Wypoczynek uczniów"?

W przypadku wiersza 3, dotyczącego wypoczynku "niezorganizowanego w kraju" należy wykazać uczniów, którzy w formie niezorganizowanej wyjechali do krewnych lub na wczasy z rodzicami. Podobna sytuacja dotyczy interpretacji wiersza 4 tyczącego wypoczynku "niezorganizowanego za granicą".(opracowanie własne)

4. Czy będzie prawidłowo, jeśli zostanie skasowana tabela JMN1, lub JO1, jeśli nie ma języków mniejszości narodowej ani języków obcych w szkole? Można ją usunąć z wykazu tabel. Dlaczego nie ma blokady usuwania tabel?

Tak tabelę można usunąć, jeżeli dana tabela nie dotyczy danej szkoły. Gdyby jednak osoba raportująca przez przypadek usunęła tabelę, która powinna być wypełniona, program będzie się o nią dopominać.

5. Dlaczego w Tabeli A1 "Absolwenci według roku urodzenia i płci", program przepisuje w wierszu drugim (kolumna druga) wartość z wiersza pierwszego (kolumna druga)

Problem ten to wada programu w wersji 1.0. W wersji 1.1 został on usunięty. (źródło: MENiS, 14.03.2005)

6. Czy w gimnazjum posiadającym 22 oddziały w tym 2 integracyjne należy te 2 oddziały wykazać jako klasy o takich samych specyfikacjach w dwóch dodanych tabelach U3_1 i U3_2? Jeśli tak to czy w tabeli U1 również wykazujemy uczniów klas integracyjnych jako korzystających np. z indywidualnego toku, programu itp.

Tak, właśnie tak należy postąpić w obu tych przypadkach.

7. W przypadku klas łączonych - klasa "0" i pierwsza, wpisywane są wartości w postaci ułamków np.11/19. W których tabelach należy te dane uwzględnić? Czy w tych dotyczących uczniów szkoły podstawowej czy w tabelach dla Oddziałów Przedszkolnych?

Wiersz "Klasy łączone" nie dotyczy przedszkoli (mimo wyświetlenia tej pozycji). W związku z tym, że program wymaga wpisania odpowiedzi w tym polu, należy wpisać "nie" (należy jednak zaznaczyć, że wpis "tak" nie ma żadnych skutków, gdyż w opisie oddziałów nie generują się liczby ułamkowe). W sytuacji łączenia klasy I z oddziałem przedszkolnym z dziećmi 6-letnimi w wierszu "Klasy łączone" należy wpisać "tak" (pole to dotyczy nie tylko klas łączonych ale także łączenia klasy I z oddziałem przedszkolnym). W takim przypadku pojawi się natomiast trudność w opisie oddziałów w zakładce "oddziały przedszkolne" w tabelach U 3.1 i U 3.2 - tak jak w przypadku przedszkola nie przyjmowane są wpisy liczb o wartości ułamkowej (w przedszkolu nie ma w zasadzie potrzeby i możliwości łączenia oddziałów, gdyż z zasady oddziały te nie są jednorodne wiekowo - także z dziećmi 6-letnimi mogą przebywać dzieci w innym wieku). W związku z tym tolerowana może być następujący opis "klasy łączonej" z klasy I i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: ułamkowa liczba opisującą klasę I (zgodnie z proporcją uczniów klasy I do wychowanków oddziału przedszkolnego) oraz całkowita liczba prezentująca oddział przedszkolny.

8. Do Zespołu Szkół należy szkoła zawodowa. W klasach 1-3 młodzież kształcona jest w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, natomiast w klasach 2 i 3 oddziałów wielozawodowych, kształcimy w kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, fotograf, itp. Jak wykazać tych uczniów w tabeli U3.1

Tabele U3 są tabelami wielokrotnymi. Oznacza to, że w przypadku występowania w jednej szkole oddziałów różnego rodzaju, dla każdej z tych grup trzeba wypełnić tabele U3 osobno. W przypadku funkcjonowania w szkole oddziałów wielozawodowych istnieje możliwość wpisywania ułamkowych wartości oddziałów w kolumnie 1, w postaci ułamka dziesiętnego z dwoma miejscami po przecinku. W kolumnie 2 liczbę uczniów/wychowanków wpisuje się według faktycznego przyporządkowania do oddziałów.

9. Czy w szkole obwodowej z klasami "zerowymi" należy podać liczbę tych dzieci, spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, które faktycznie uczęszczają do szkoły czy też tych, które urząd umieścił na liście dzieci znajdujących się w danym obwodzie?

Na etapie identyfikacyjnym należy wskazać obwodową szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym. W tabeli OB1 "Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat" trzeba wykazać wszystkie dzieci z obwodu szkoły (zarówno spełniające jak i niespełniające obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego). W Instrukcji MENiS czytamy: "Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem. W wierszu dotyczącym dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat poza przedszkolem lub szkołą należy wykazać dzieci, które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 7a ustawy o systemie oświaty. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - zob. objaśnienie do tabeli NP5. W terminie według stanu na dzień 31 marca jako nierealizujące obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat należy wykazać również te dzieci, które podjęły naukę na początku roku szkolnego, ale następnie ją porzuciły i ich nieusprawiedliwiona nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące."

10. W których tabelach trzeba określić liczbę uczniów klasy zerowej prowadzonej w szkole podstawowej?

Na etapie identyfikacyjnym należy wskazać obwodową szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym, a następnie wybrać następujące tabele dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej: U3_3 "Dzieci w przedszkolach według oddziałów" oraz U3_4 "Dzieci w przedszkolach na koniec poprzedniego roku szkolnego według oddziałów".

11. Absolwenci z 2004 jako ostatni kończyli liceum (4 klasy) na podbudowie podstawówki. Jak należy ich zakwalifikować w tabeli U3.2, jeżeli obecne liceum kształci tylko klasy na podbudowie gimnazjum?

Trzeba wypełnić tabelę U3.2 "Uczniowie na koniec roku szkolnego" dla liceum ogólnokształcącego oraz umieścić tam dane o absolwentach z roku szkolnego 2003/2004.

12. Jak należy postąpić w przypadku osoby, która zapisała się we wrześniu do szkoły, posługującej się system klasyfikacji semestralnej, nie zaliczyła jednak semestru i powtarza go od lutego?

Trzeba ująć tę osobę w rubryce powtarzających klasę.

13. Jak Międzyszkolny Ośrodek Sportowy powinien uzupełniać dane dotyczące liczby form oraz uczestników zajęć w tabeli ZD4 "Liczba uczestników różnych form zajęć pozaszkolnych"?

Według stanu na 31 marca należy wykazać ilość form zajęć stałych oraz okresowych a także liczbę ich uczestników od początku roku szkolnego do końca marca. W terminie aktualizacji danych na 15 września należy uwzględnić informacje za poprzedni rok szkolny. Nie należy wpisywać uczestnika wielokrotnie.

14. Jak w tabeli U3.1 "Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności" wpisać ilości oddziałów w klasach łączonych szkoły specjalnej np: dwa oddziały w klasach I-III w SP, cztery oddziały w klasach IV-VI SP?

W Tabeli I1 "Identyfikacja" w polu: "Klasy łączone" wybieramy opcję: TAK. Później w tabeli U3.1 należy wstawić ułamkową liczbę oddziałów proporcjonalnie do liczby uczniów. Jeżeli istnieją łączone oddziały z klasy I i II (8 osób z klasy I i 12 z klasy II) wówczas liczba oddziałów klasy I-8/20=0.4, a II-12/20=0.6. Aby uzyskać całkowitą liczbę oddziałów w klasie I i II trzeba dodać oddziały samodzielne (jeśli takie istnieją). Np. w klasie I-2+0.4=2.4 i w klasie II 3+0.6=3.6. W tej tabeli podajemy także całkowitą liczbę uczniów danego poziomu. Np. klasa I - 36+8 (oddział łączony) = 44, klasa II - 47+12 (oddział łączony) = 59.

Jeżeli mamy oddział łączony składający się z 3 poziomów - to również obowiązują proporcje (np I-3/19, II-7/19 i III-9/19) obliczamy wartości dziesiętne i wstawiamy do tabeli.

15. Czy w tabeli U1 "Zbiorcze informacje o liczbie uczniów..." dopisujemy również uczniów niepełnosprawnych?

Wykazujemy wszystkich uczniów, również niepełnosprawnych

16. Czy szkoła gimnazjalna posiadająca klasy ogólnodostępne i klasy specjalne jest szkołą o podlegającą specyfikacji?

Nie podlega ona specyfikacji. Ta opcja dotyczy jedynie szkół specjalnych, w których uczą się dzieci z odpowiednimi orzeczeniami lekarskimi. Klasy specjalne należy wyodrębnić w tabelach U3_1 i U3_2.

17. Jak poprawnie wypełnić tabelę WYP3 "Wypadki ze względu na miejsce, w którym zdarzył się wypadek"? Czy należy wykazywać również te incydenty, które miały miejsce w drodze do szkoły?

Wykazuje się tylko te wypadki, które odnotowane są w karcie i które wydarzyły się, gdy dziecko było pod opieką szkoły.