system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Wskazówki dla użytkowników

Przed wypełnieniem pól

Przed przystąpieniem do pracy należy wiedzieć, że już na samym początku następuje weryfikacja informacji dotyczących danej szkoły. Przy identyfikacji podstawowej obowiązkowe jest wypełnienie wytłuszczonych pól. Konieczne jest bardzo staranne sprawdzenie poprawności danych wprowadzanych do systemu na tym poziomie. Informacje do programu SIO wprowadza się według stanu z dnia 31 marca lub 15 września, chyba że szczegółowa instrukcja do danej tabeli określa to inaczej.

SIO 3.0

Spis marcowy musi być wykonany przy wykorzystaniu programu SIO v. 3.0. Pliki danych generowane w wersji niższej (SIO v.2.0), nie zostaną scalane w organach prowadzących lub rejestrujących. Zadaniem programu jest zebranie danych ze szkół i placówek, funkcjonujących w systemie oświaty oraz ich scalenie na poziomie Jednostek Samorządu Terytorialnego, a następnie w kuratoriach oświaty lub właściwych ministerstwach.

Import danych do systemu z innych programów lub z plików przygotowanych podczas poprzednich spisów będzie możliwy jedynie poprzez funkcję importu (Narzędzia => Import danych). Ze względu na dużą ilość informacji tabele są pogrupowane tematycznie. Grupy tabel wyświetlane są u góry ekranu. Do poruszania się między grupami tabel służą strzałki na końcach linii. Niektóre grupy tabel zawierają tabele, które nie mieszczą się na ekranie. Do ich przewijania należy użyć pasków przewijania umieszczonych po prawej stronie i na dole okna do wprowadzania danych. U dołu ekranu znajduje się pole komunikatów, które podzielono na: błędy, ostrzeżenia i informacje. Treść komunikatów wyświetlana jest u dołu ekranu na szarym polu.

Identyfikacja

Identyfikacja podstawowa

W programie należy wybrać typ szkoły/placówki, która ma obowiązek prowadzenia bazy danych oświatowych, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. Jeżeli podmiot złożony składa się z dwóch lub więcej jednostek, należy wybrać z listy typ tych jednostek i wpisać ich nazwy. Pola wytłuszczone muszą być obowiązkowo wypełnione. Poprawnie wypełnione pola identyfikacji podstawowej zatwierdza się poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk.

Poprawność i weryfikacja danych

Ustawodawca narzuca na szkoły/placówki obowiązek wprowadzania poprawnych i dokładnych danych oraz ich weryfikacji. Rejestr błędów i niezgodności danych pojawia się w oknie na dole ekranu. W ten sposób system pomaga zweryfikować poprawność informacji na etapie wypełniania tabel. Niewłaściwie wypełnione i niekompletne tabele uniemożliwiają wygenerowanie raportu końcowego. W konsekwencji niemożliwe jest przekazanie zgromadzonych danych jednostce nadrzędnej. Tylko poprawne zidentyfikowanie typu i struktury jednostki pozwala na właściwe wygenerowanie tabel. Do wadliwych tabel nie należy wpisywać danych.

Nazwa

Należy tu wpisać urzędową nazwę podmiotu prowadzącego bazę danych oświatowych, zgodnie z aktem założycielskim lub wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Pomijamy nazwę zespołu (jest ona zapisana w tablicy identyfikacji zespołu) oraz imię patrona (oddzielne pole). Nazwa nie może być dłuższa niż 120 znaków ze spacjami.

Numer REGON

 • W przypadku 9-znakowych numerów REGON należy dodać pięć zer, jako uzupełnienie do postaci 14-znakowej.
 • Jeśli w zespole szkół lub placówek powtarzają się numery REGON należy wystąpić do urzędu statystycznego o nadanie numerów unikatowych. Tymczasowo, wyłącznie dla potrzeb SIO, można rozróżnić te numery poprzez zmianę ostatnich liczb numerów 14-znakowych.
 • Tak samo należy postąpić w przypadku filii szkół lub placówek, które nie mają odrębnego numeru REGON. Jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, powołane na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej powinny posiadać numer REGON. Numeru REGON nie posiadają tylko takie jednostki, które są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi urzędów gmin. Takie komórki nie są jednak zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych.

Dane adresowe

 • Dane dotyczące wierszy 6-10 pobierane są z urzędowego spisu miejscowości prowadzonego przez GUS. Opisują one położenie podmiotu prowadzącego bazę danych oświatowych, a nie jego przypisanie do organu prowadzącego,
 • W miastach można dodatkowo wskazać w wierszu 15 dzielnicę, delegaturę lub osiedle, na którym położona jest szkoła/placówka,
 • Jeśli miejscowość wiejska będąca siedzibą szkoły/placówki nie jest samodzielną wsią w sensie statystycznym, jej nazwa może być "pobrana" w polu dzielnica/delegatura jako część innej wsi, która ma status samodzielnej. Jeżeli nazwa ta nie występuje również w tym polu, można ją wpisać w polu przeznaczonym na wpisanie nazwy ulicy.

Typ organu prowadzącego

 • Wybieramy go ze słownika.
 • Dla szkół/placówek niepublicznych lub publicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego będzie to osoba prawna lub fizyczna
 • Szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) wskazują właściwy typ JST z rozwijanej listy - należy pamiętać, że wiele miejscowości pełni dwie lub nawet więcej funkcji administracyjnych. Nie wolno mylić tych funkcji!

Nazwa organu prowadzącego

 • W przypadku organów administracji publicznej nazwa powinna odnosić się do nazw stosowanych w przy wyborze typu takiego organu (gmina, miasto na prawach powiatu, itd.).
 • Dopuszczalne są przy tym skrótowe sformułowania dla miejscowości pełniących tylko jedną funkcję administracyjną (np. Gmina Kowal-nie trzeba zaznaczać, że chodzi o gminę wiejską, gdyż inna o tej nazwie nie istnieje). Skrótowo można też oznaczać ministrów właściwych przez wskazanie skrótu urzędu (wg słownika SIO - np. MON).

Dane o szkole lub placówce oświatowej

Tabela BM1. Nieruchomości gruntowe

 • Należy wykazać całkowitą powierzchnię działki pozostającej w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej (nieruchomości gruntowe lub obiekty budowlane - boiska i urządzenia sportowe), którymi szkoła lub placówka oświatowa włada jako posiadacz samoistny, użytkownik, najemca lub dzierżawca. Należy je wykazać również, gdy stan prawny danej nieruchomości gruntowej lub obiektu budowlanego jest nieuregulowany, ale szkoła lub placówka oświatowa faktycznie nimi zarządza.
 • W zespołach szkół lub w placówkach oświatowych o złożonej strukturze, nieruchomości gruntowe i obiekty budowlane powinny zostać wykazane na poziomie zespołu lub placówki.
 • Szkoła lub placówka oświatowa nie wykazują danej nieruchomości gruntowej lub obiektu budowlanego, jeśli umowa najmu lub dzierżawy dotyczy tylko np. boisk umiejscowionych na obcej nieruchomości lub pomieszczeń w danym budynku. W przypadku współużytkowania danej nieruchomości przez dwie lub więcej szkół, które nie są związane organizacyjnie, wykazuje je ta szkoła, która nimi włada.
 • Za teren zielony należy uznać teren pokryty roślinnością, znajdujący się w granicach nieruchomości gruntowej użytkowanej przez szkołę/placówkę oświatową, pełniący funkcje estetyczne, rekreacyjne lub zdrowotne. Nie należy wykazywać niewielkich, izolowanych skrawków zieleni, np. przy budynkach czy ciągach komunikacyjnych.
 • W przypadku kilku boisk umieszczonych na wspólnej powierzchni, wykazujemy boisko największe z podaniem powierzchni oraz liczbę i rodzaj pozostałych boisk, bez dodatkowych danych.

Tabela BM3. Pomieszczenia

 • W przypadku zespołów szkół każde pomieszczenie powinno być wykazane tylko raz: przez daną szkołę, jeżeli jest użytkowane wyłącznie przez tę szkołę, albo przez zespół (w zakładce zespołu), jeżeli jest użytkowane przez dwie lub więcej szkół w zespole.
 • W szkołach niepublicznych, korzystających z pomieszczeń wynajmowanych w innych placówkach, pomieszczenia te powinny być wykazane tylko w przypadku, jeżeli szkoła niepubliczna jest ich wyłącznym użytkownikiem.
 • W przypadku, gdy pracownia komputerowa wykorzystywana jest równocześnie jako pracownia języków obcych należy ją wykazać tylko raz, według przeważającej funkcji.

Tabela BM9-1. Wyposażenie-komputery

W tabeli BM9.1 w kolumnie 3 dotyczącej szerokopasmowego dostępu do internetu należy podać liczbę komputerów podłączonych do internetu przy zastosowaniu technologii z rodziny xDSL (ADSL, SDSL itp..), sieci telewizji kablowej, (modemu kablowego), łącza satelitarnego, stałego połączenia bezprzewodowego (np. UMTS, WLL).

Tabela KO1. Koszty prowadzenia szkoły

 • We wrześniowym terminie gromadzenia danych należy wykazać wydatki wraz ze zobowiązaniami od początku roku kalendarzowego do końca sierpnia, natomiast w terminie według stanu na 31 marca-wydatki wraz ze zobowiązaniami za poprzedni rok kalendarzowy (nie należy wykazywać zobowiązań za wcześniejsze lata).
 • Wydatki ogółem - wykazujemy wszystkie wydatki wraz ze zobowiązaniami za dany okres. Pozycja ta nie jest sumą pozostałych kolumn; ponieważ w kolumnach 2-6 nie są uwzględnione wszystkie rodzaje wydatków, pozycja "wydatki ogółem" powinna być większa niż suma kolumn 2, 3, 5 i 6.
 • Wynagrodzenia z pochodnymi - wpisujemy wydatki ujęte w paragrafach: 401, 404, 411, 412, w tym wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych (par. 404) wypłacone w 2005 r.
 • Remonty-należy wykazać wydatki ujęte w paragrafie 427. W pozycji tej uwzględnia się również wydatki ujęte w paragrafie 421, jeżeli dotyczą one zakupów materiałów użytych do remontów, wykonanych samodzielnie przez szkołę.
 • Zobowiązania - należy wykazać kwotę niezrealizowanych wydatków, w tym pochodne od wynagrodzeń za dany okres.
 • Jeżeli w zespołach szkół, w których funkcjonuje kilka szkół zawodowych, wydatki klasyfikowane są wspólnie dla tych szkół, trzeba je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, w pozostałych szkołach wykazując wydatki zerowe.
 • Szkoły niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, które nie są zobowiązane do stosowania się do klasyfikacji budżetowej, wypełniają tabelę KO1 klasyfikując wydatki i zobowiązania w układzie porównywalnym. W szkołach tych należy oprócz wydatków ujętych w paragrafach wymienionych w instrukcji wykazać również wydatki ponoszone z tytułu zatrudniania pracowników na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, klasyfikowane w paragrafie 417.

Dane o uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach

Szkoły przy zakładach opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładach opiekuńczo - leczniczych wypełniają tabele dotyczące uczniów wyłącznie w przypadku uczniów przebywających w placówce przez cały rok szkolny i nieuczących się w innej szkole. We wszystkich innych sytuacjach szkoły wypełniają tylko wiersze 1 i 2 w tabeli DO1.

Tabela U2. Zbiorcze informacje o liczbie uczniów na koniec roku szkolnego w podziale na klasy

Przez koniec poprzedniego roku szkolnego należy rozumieć dzień 31 sierpnia 2005 r. (w zakładach kształcenia nauczycieli 30 września 2005 r.). Zgodnie z art. 63 ustawy o systemie oświaty rok szkolny zaczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Tabela U3.1. Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności

Jest to tabela podstawowa dla opisu kształcenia w szkole w danym roku szkolnym-z niej generowana jest liczba uczniów w podziale na klasy w raporcie zbiorczym. Tabelę tę wypełniają wszystkie szkoły niezależnie od poziomu i charakteru kształcenia (z zastrzeżeniem na początku tego działu dotyczącym szkół przy zakładach opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych).

Tabela U4. Uczniowie z roku sprawozdawczego według roku urodzenia i płci

W tabeli tej nie należy wykazywać dzieci, wykazanych w U6 oraz w NP5. Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków z tej tabeli powinna być równa sumie liczby uczniów z tabel U3.1 i z tabeli U7.

Tabela U5. Dzieci wg roku urodzenia, płci i czasu pobytu w przedszkolu

W tabeli tej nie należy wykazywać dzieci, wykazanych w tabeli U6 (chyba, że są jednocześnie wychowankami przedszkola) oraz w tabeli NP5. Liczba wychowanków z tej tabeli powinna być równa liczbie wychowanków w tabeli (tabelach) U3.3 i w tabeli U7.

Tabela U6. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

 • Należy wykazać dzieci do 7-go roku życia, które są objęte pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznych i posiadają stosowne orzeczenia poradni. Tych dzieci nie należy doliczać do liczby wychowanków przedszkola ani do liczby uczniów w szkole.
 • Niektóre dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być jednocześnie wychowankami przedszkola. W takim wypadku powinny one być wykazane zarówno w tabeli U6 jak i w innych tabelach dotyczących wychowanków przedszkoli.

Tabela OB1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat

 • Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem . W wierszu dotyczącym dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym należy wykazać dzieci, które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 7a ustawy o systemie oświaty. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego odbywać się może również: w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przez realizację indywidualnego programu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
 • W terminie według stanu na dzień 31 marca, jako nierealizujące obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat należy wykazać również te dzieci, które podjęły naukę na początku roku szkolnego, ale następnie ją porzuciły i ich nieusprawiedliwiona nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące.

Tabela OB2. Obowiązek szkolny

 • Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe i gimnazja z ustalonym.
 • W wierszu dotyczącym dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą należy wykazać dzieci, które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty.
 • Realizacja obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczy dzieci, o których mowa w tabeli NP5. Spełnianie obowiązku szkolnego odbywać się może również przez realizację indywidualnego programu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
 • W terminie według stanu na dzień 31 marca jako nierealizujące obowiązku szkolnego należy wykazać również te dzieci, które podjęły naukę na początku roku szkolnego, ale następnie ją porzuciły i ich nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące.

Tabela JO1. Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego

 • Tabelę trzeba wypełniać osobno dla każdego z języków, z którego zajęcia prowadzone są w placówce. Jeśli w szkole nie występuje nauka żadnego języka, tabelę należy usunąć. W zespole szkół powinno się wykonać te czynności dla każdej ze szkół. Analogicznie postępujemy w przypadku tabeli JMN1.
 • Liczbę wychowanków uczących się danego języka obcego należy wykazać zgodnie z ramowych planem nauczania przeznaczonym dla danego typu szkoły. Nie wolno wpisywać w kolumnie 2 liczby uczniów uczęszczających na zajęcia z języka obcego, jeżeli są one organizowane poza obowiązkowym czasem lekcji, z inicjatywy rodziców, prowadzonych przez trenerów z firmy zewnętrznej.

Tabela JMN1. Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego

Należy wykazać uczniów uczących się języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego. Nauka ta może być prowadzona:
- w oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
- w oddziałach dwujęzycznych,
- w oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
- w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

Nauka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub samych zainteresowanych uczniów. W tabeli nie należy wykazywać nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, prowadzonej w ramach ścieżki edukacyjnej "Edukacja regionalna".

Dane o nauczycielach, wychowawcach, innych pracownikach pedagogicznych oraz niepedagogicznych

Należy wykazywać tylko nauczycieli aktualnie zatrudnionych. W placówkach prowadzących działalność kursową i angażujących nauczycieli na czas przeprowadzenia określonego kursu, należy wykazywać tylko tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni w dniu 31 marca. W przypadku nauczycieli świadczących pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną należy wykazać tylko tych nauczycieli, którzy w danym momencie mają aktualną umowę.

Tabela N2. Podstawa prawna świadczenia pracy

 • Podstawa prawna świadczenia pracy. Podstawę tę wybiera się ze słownika, zawierającego wykaz form zatrudnienia właściwych dla szkół i placówek publicznych jak i występujących w szkołach i placówkach niepublicznych (umowy cywilnoprawne). Każdego nauczyciela należy wykazać zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Miejsce nawiązania stosunku pracy lub podpisania umowy cywilnoprawnej. W zespołach szkół, w których zgodnie z art. 9 ustawy o systemie informacji oświatowej prowadzona jest jedna baza danych oświatowych, w polu tym należy wskazać to miejsce zgodnie z aktem mianowania, umową o pracę lub inną podstawą prawną świadczenia pracy. Zgodnie z art. 14 KN dokumenty te powinny wskazywać stanowisko i miejsce pracy, a art. 10 KN stanowi, że stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole (placówce oświatowej).
 • Nauczyciel pracujący w zespole szkół może mieć dwa (lub więcej) stosunki pracy, zawarte z różnymi szkołami w tym zespole. W takim wypadku tabelę N2 należy wypełnić odrębnie dla każdego stosunku pracy. W celu wygenerowania dodatkowej tabeli N2 należy po wypełnieniu pierwszej tabeli kliknąć prawym klawiszem myszy w drzewku po lewej stronie ekranu na numer PESEL nauczyciela i wybrać opcję "dodaj N2". Należy zwrócić uwagę, że ogólny staż pracy nauczyciela przy drugim stosunku pracy jest liczony odrębnie i może być mniejszy od stażu pedagogicznego.
 • Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy licznik może być wartością ułamkową, np. 9,5/18.
 • W szkołach i placówkach niepublicznych, w przypadku świadczenia pracy w oparciu o inne podstawy prawne (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), w polu "tygodniowy wymiar zajęć" w liczniku wpisujemy taką wartość, jaka faktycznie wynika z rozliczenia czasu trwania umowy na tygodnie, a w mianowniku zawsze 18 godzin.
 • Dla nauczycieli, którym nie ustala się tzw. pensum, np. zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji publicznej, podaje się wymiar zatrudnienia jako np.: 1/1, 40/40, a w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jako np.: ", 1/4, lub 30/40.
 • Godziny ponadwymiarowe-w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego należy wykazać wartość średnioroczną.
 • Suma godzin "tygodniowego wymiar zajęć" i godzin ponadwymiarowych lub godzin zwiększonego wymiaru powinna się równać sumie godzin w tabeli N5.Obowiązki.
 • Staż pracy ogólny. Należy podać staż pracy obliczony jak do ustalenia dodatku za wysługę lat.
 • Stanowiska/funkcje. Należy wybrać grupę stanowisk/funkcji, a następnie konkretne stanowisko/funkcję. Nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce oświatowej znajduje się grupie Pozostałe stanowiska nauczycieli. Jeżeli nie jest nauczycielem żadnej z kategorii wymienionych w tej grupie, należy wybrać stanowisko nauczyciel. Bliższe określenie charakteru jego obowiązków nastąpi w tabeli N5. Obowiązki.

Tabela N5.Obowiązki

 • Obowiązki nauczyciela należy wykazać zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 • Trzeba wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego wykazu wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, etapu edukacyjnego (w przypadku szkół podstawowych), rodzaju oddziału i liczby godzin.
 • W przypadku nauczycieli zatrudnionych w różnym wymiarze godzin w różnych okresach roku szkolnego należy wykazać średnioroczny wymiar wykonywanych obowiązków.
 • Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik tygodniowa liczba realizowanych godzin. Licznik może być wyrażony liczbą z dwoma miejscami po przecinku
 • W szkołach i placówkach niepublicznych, w przypadku świadczenia pracy w oparciu o inne podstawy prawne (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), identycznie jak w tabeli N2, w liczniku wpisujemy taką wartość, jaka faktycznie wynika z rozliczenia czasu trwania umowy na tygodnie, a w mianowniku zawsze 18 godzin.
 • Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 KN lub określony przez organ prowadzący zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 KN.
 • Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane jako faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. język polski 4/18 oraz jako zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowiązków inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia). W przypadku całkowitego zwolnienia z pełnienia obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych tabeli N5 nie wypełnia się-w takim wypadku odnotowuje się to w tabeli N6.
 • Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole/placówce opisywany jest dwa razy:
  - przez dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony-w zakresie obowiązków wykonywanych w tej szkole i w odrębnej pozycji jako uzupełnianie etatu w innej szkole,
  - przez dyrektora szkoły, w której uzupełnia etat-tylko w zakresie obowiązków, które wykonuje w tej szkole.
 • Dla nauczycieli zatrudnionych w centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w organach administracji rządowej tabeli N5. Obowiązki nie wypełnia się.

Tabela W2.Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych

31 marca-należy wykazać przeciętną miesięczną liczbę zatrudnionych i średnią miesięczną wysokość wynagrodzeń od początku roku kalendarzowego do końca marca.

15 września-należy wykazać przeciętną miesięczną liczbę zatrudnionych i średnią miesięczną wysokość wynagrodzeń od początku roku kalendarzowego do końca sierpnia.

 • Tabela W3. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
  W przypadku osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne liczbę etatów w kolumnie 1 należy ustalić przyjmując, że jeden etat odpowiada osiemnastu godzinom pracy dydaktycznej. Osoby wykonujące pracę w wymiarze niższym niż 18 godzin należy potraktować jak osoby niepełnozatrudnione i przeliczyć na etaty.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy ustalić biorąc pod uwagę wynagrodzenia wypłacone lub planowane do wypłacenia w marcu, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia w ujęciu średniorocznym. Wykazujemy również koszty poniesione z tytułu zatrudniania pracowników na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w wymiarze odpowiadającym wynagrodzeniu jednomiesięcznemu.

Dane o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat zameldowaną na terenie gminy

Tabela OB3. Obowiązek nauki

 • Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o systemie informacji oświatowej dane o realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na pobyt stały na terenie gminy przekazywane są tylko w terminie sprawozdawczym 31 marca,
 • Ustawa o systemie oświaty w art. 19 ust. 1 zadanie kontrolowania obowiązku nauki nakłada na gminę. Rodzice młodzieży w wieku 16-18 lat, zgodnie z art. 18 ust. 5 ww. ustawy mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki,
 • Weryfikacja liczby osób realizujących obowiązek nauki w formach wymienionych w tabeli dokonana w okresie wrzesień - grudzień 2005 r. pozwala uchwycić pełne roczniki osób urodzonych w latach 1988-89. Informacja może być aktualizowana aż do 31 marca 2006 r., jednak w przypadku tych osób, które ukończą 18 lat w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2006 (z rocznika 1988), należy zrelacjonować stan ustalony dla terminu 31 grudnia 2005 r.,
 • Dane o liczbie młodzieży urodzonej w roku 1990 (16 lat ukończyli lub ukończą w 2006 r.) należy również wykazać w tabeli OB3.

Aktualna tabela OB3 dość znacznie różni się od tabeli z pierwszej edycji SIO w marcu 2005 r. Wynika to z faktu, że realizacja obowiązku nauki może się odbywać w innych jeszcze formach niż wymienione w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Formy tam wymienione odzwierciedlają zapisy art. 16 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. Nie jest to jednak pełen katalog możliwości realizacji obowiązku nauki zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Obowiązek nauki może być realizowany:

- W publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych.

- W placówkach, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 i pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mowa tu o publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty> Dotyczy to również zajęć realizowanych w ramach działalności oświatowej, prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty. (Aktualne wykazy placówek, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 i pkt 3 ustawy o systemie oświaty, posiadających akredytację, prowadzą kuratorzy oświaty .Są one też dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).

Przed wypełnieniem pól

Przed przystąpieniem do pracy należy wiedzieć, że już na samym początku następuje weryfikacja informacji dotyczących danej szkoły. Przy identyfikacji podstawowej obowiązkowe jest wypełnienie wytłuszczonych pól. Konieczne jest bardzo staranne sprawdzenie poprawności danych wprowadzanych do systemu na tym poziomie. Informacje do programu SIO wprowadza się według stanu z dnia 31 marca lub 15 września, chyba że szczegółowa instrukcja do danej tabeli określa to inaczej.

SIO 3.0

Spis marcowy musi być wykonany przy wykorzystaniu programu SIO v. 3.0. Pliki danych generowane w wersji niższej (SIO v.2.0), nie zostaną scalane w organach prowadzących lub rejestrujących. Zadaniem programu jest zebranie danych ze szkół i placówek, funkcjonujących w systemie oświaty oraz ich scalenie na poziomie Jednostek Samorządu Terytorialnego, a następnie w kuratoriach oświaty lub właściwych ministerstwach.

Import danych do systemu z innych programów lub z plików przygotowanych podczas poprzednich spisów będzie możliwy jedynie poprzez funkcję importu (Narzędzia => Import danych). Ze względu na dużą ilość informacji tabele są pogrupowane tematycznie. Grupy tabel wyświetlane są u góry ekranu. Do poruszania się między grupami tabel służą strzałki na końcach linii. Niektóre grupy tabel zawierają tabele, które nie mieszczą się na ekranie. Do ich przewijania należy użyć pasków przewijania umieszczonych po prawej stronie i na dole okna do wprowadzania danych. U dołu ekranu znajduje się pole komunikatów, które podzielono na: błędy, ostrzeżenia i informacje. Treść komunikatów wyświetlana jest u dołu ekranu na szarym polu.

Identyfikacja

Identyfikacja podstawowa

W programie należy wybrać typ szkoły/placówki, która ma obowiązek prowadzenia bazy danych oświatowych, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. Jeżeli podmiot złożony składa się z dwóch lub więcej jednostek, należy wybrać z listy typ tych jednostek i wpisać ich nazwy. Pola wytłuszczone muszą być obowiązkowo wypełnione. Poprawnie wypełnione pola identyfikacji podstawowej zatwierdza się poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk.

Poprawność i weryfikacja danych

Ustawodawca narzuca na szkoły/placówki obowiązek wprowadzania poprawnych i dokładnych danych oraz ich weryfikacji. Rejestr błędów i niezgodności danych pojawia się w oknie na dole ekranu. W ten sposób system pomaga zweryfikować poprawność informacji na etapie wypełniania tabel. Niewłaściwie wypełnione i niekompletne tabele uniemożliwiają wygenerowanie raportu końcowego. W konsekwencji niemożliwe jest przekazanie zgromadzonych danych jednostce nadrzędnej. Tylko poprawne zidentyfikowanie typu i struktury jednostki pozwala na właściwe wygenerowanie tabel. Do wadliwych tabel nie należy wpisywać danych.

Nazwa

Należy tu wpisać urzędową nazwę podmiotu prowadzącego bazę danych oświatowych, zgodnie z aktem założycielskim lub wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Pomijamy nazwę zespołu (jest ona zapisana w tablicy identyfikacji zespołu) oraz imię patrona (oddzielne pole). Nazwa nie może być dłuższa niż 120 znaków ze spacjami.

Numer REGON

 • W przypadku 9-znakowych numerów REGON należy dodać pięć zer, jako uzupełnienie do postaci 14-znakowej.
 • Jeśli w zespole szkół lub placówek powtarzają się numery REGON należy wystąpić do urzędu statystycznego o nadanie numerów unikatowych. Tymczasowo, wyłącznie dla potrzeb SIO, można rozróżnić te numery poprzez zmianę ostatnich liczb numerów 14-znakowych.
 • Tak samo należy postąpić w przypadku filii szkół lub placówek, które nie mają odrębnego numeru REGON. Jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, powołane na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej powinny posiadać numer REGON. Numeru REGON nie posiadają tylko takie jednostki, które są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi urzędów gmin. Takie komórki nie są jednak zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych.

Dane adresowe

 • Dane dotyczące wierszy 6-10 pobierane są z urzędowego spisu miejscowości prowadzonego przez GUS. Opisują one położenie podmiotu prowadzącego bazę danych oświatowych, a nie jego przypisanie do organu prowadzącego,
 • W miastach można dodatkowo wskazać w wierszu 15 dzielnicę, delegaturę lub osiedle, na którym położona jest szkoła/placówka,
 • Jeśli miejscowość wiejska będąca siedzibą szkoły/placówki nie jest samodzielną wsią w sensie statystycznym, jej nazwa może być "pobrana" w polu dzielnica/delegatura jako część innej wsi, która ma status samodzielnej. Jeżeli nazwa ta nie występuje również w tym polu, można ją wpisać w polu przeznaczonym na wpisanie nazwy ulicy.

Typ organu prowadzącego

 • Wybieramy go ze słownika.
 • Dla szkół/placówek niepublicznych lub publicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego będzie to osoba prawna lub fizyczna
 • Szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) wskazują właściwy typ JST z rozwijanej listy - należy pamiętać, że wiele miejscowości pełni dwie lub nawet więcej funkcji administracyjnych. Nie wolno mylić tych funkcji!

Nazwa organu prowadzącego

 • W przypadku organów administracji publicznej nazwa powinna odnosić się do nazw stosowanych w przy wyborze typu takiego organu (gmina, miasto na prawach powiatu, itd.).
 • Dopuszczalne są przy tym skrótowe sformułowania dla miejscowości pełniących tylko jedną funkcję administracyjną (np. Gmina Kowal-nie trzeba zaznaczać, że chodzi o gminę wiejską, gdyż inna o tej nazwie nie istnieje). Skrótowo można też oznaczać ministrów właściwych przez wskazanie skrótu urzędu (wg słownika SIO - np. MON).

Dane o szkole lub placówce oświatowej

Tabela BM1. Nieruchomości gruntowe

 • Należy wykazać całkowitą powierzchnię działki pozostającej w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej (nieruchomości gruntowe lub obiekty budowlane - boiska i urządzenia sportowe), którymi szkoła lub placówka oświatowa włada jako posiadacz samoistny, użytkownik, najemca lub dzierżawca. Należy je wykazać również, gdy stan prawny danej nieruchomości gruntowej lub obiektu budowlanego jest nieuregulowany, ale szkoła lub placówka oświatowa faktycznie nimi zarządza.
 • W zespołach szkół lub w placówkach oświatowych o złożonej strukturze, nieruchomości gruntowe i obiekty budowlane powinny zostać wykazane na poziomie zespołu lub placówki.
 • Szkoła lub placówka oświatowa nie wykazują danej nieruchomości gruntowej lub obiektu budowlanego, jeśli umowa najmu lub dzierżawy dotyczy tylko np. boisk umiejscowionych na obcej nieruchomości lub pomieszczeń w danym budynku. W przypadku współużytkowania danej nieruchomości przez dwie lub więcej szkół, które nie są związane organizacyjnie, wykazuje je ta szkoła, która nimi włada.
 • Za teren zielony należy uznać teren pokryty roślinnością, znajdujący się w granicach nieruchomości gruntowej użytkowanej przez szkołę/placówkę oświatową, pełniący funkcje estetyczne, rekreacyjne lub zdrowotne. Nie należy wykazywać niewielkich, izolowanych skrawków zieleni, np. przy budynkach czy ciągach komunikacyjnych.
 • W przypadku kilku boisk umieszczonych na wspólnej powierzchni, wykazujemy boisko największe z podaniem powierzchni oraz liczbę i rodzaj pozostałych boisk, bez dodatkowych danych.

Tabela BM3. Pomieszczenia

 • W przypadku zespołów szkół każde pomieszczenie powinno być wykazane tylko raz: przez daną szkołę, jeżeli jest użytkowane wyłącznie przez tę szkołę, albo przez zespół (w zakładce zespołu), jeżeli jest użytkowane przez dwie lub więcej szkół w zespole.
 • W szkołach niepublicznych, korzystających z pomieszczeń wynajmowanych w innych placówkach, pomieszczenia te powinny być wykazane tylko w przypadku, jeżeli szkoła niepubliczna jest ich wyłącznym użytkownikiem.
 • W przypadku, gdy pracownia komputerowa wykorzystywana jest równocześnie jako pracownia języków obcych należy ją wykazać tylko raz, według przeważającej funkcji.

Tabela BM9-1. Wyposażenie-komputery

W tabeli BM9.1 w kolumnie 3 dotyczącej szerokopasmowego dostępu do internetu należy podać liczbę komputerów podłączonych do internetu przy zastosowaniu technologii z rodziny xDSL (ADSL, SDSL itp..), sieci telewizji kablowej, (modemu kablowego), łącza satelitarnego, stałego połączenia bezprzewodowego (np. UMTS, WLL).

Tabela KO1. Koszty prowadzenia szkoły

 • We wrześniowym terminie gromadzenia danych należy wykazać wydatki wraz ze zobowiązaniami od początku roku kalendarzowego do końca sierpnia, natomiast w terminie według stanu na 31 marca-wydatki wraz ze zobowiązaniami za poprzedni rok kalendarzowy (nie należy wykazywać zobowiązań za wcześniejsze lata).
 • Wydatki ogółem - wykazujemy wszystkie wydatki wraz ze zobowiązaniami za dany okres. Pozycja ta nie jest sumą pozostałych kolumn; ponieważ w kolumnach 2-6 nie są uwzględnione wszystkie rodzaje wydatków, pozycja "wydatki ogółem" powinna być większa niż suma kolumn 2, 3, 5 i 6.
 • Wynagrodzenia z pochodnymi - wpisujemy wydatki ujęte w paragrafach: 401, 404, 411, 412, w tym wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych (par. 404) wypłacone w 2005 r.
 • Remonty-należy wykazać wydatki ujęte w paragrafie 427. W pozycji tej uwzględnia się również wydatki ujęte w paragrafie 421, jeżeli dotyczą one zakupów materiałów użytych do remontów, wykonanych samodzielnie przez szkołę.
 • Zobowiązania - należy wykazać kwotę niezrealizowanych wydatków, w tym pochodne od wynagrodzeń za dany okres.
 • Jeżeli w zespołach szkół, w których funkcjonuje kilka szkół zawodowych, wydatki klasyfikowane są wspólnie dla tych szkół, trzeba je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, w pozostałych szkołach wykazując wydatki zerowe.
 • Szkoły niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, które nie są zobowiązane do stosowania się do klasyfikacji budżetowej, wypełniają tabelę KO1 klasyfikując wydatki i zobowiązania w układzie porównywalnym. W szkołach tych należy oprócz wydatków ujętych w paragrafach wymienionych w instrukcji wykazać również wydatki ponoszone z tytułu zatrudniania pracowników na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, klasyfikowane w paragrafie 417.

Dane o uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach

Szkoły przy zakładach opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładach opiekuńczo - leczniczych wypełniają tabele dotyczące uczniów wyłącznie w przypadku uczniów przebywających w placówce przez cały rok szkolny i nieuczących się w innej szkole. We wszystkich innych sytuacjach szkoły wypełniają tylko wiersze 1 i 2 w tabeli DO1.

Tabela U2. Zbiorcze informacje o liczbie uczniów na koniec roku szkolnego w podziale na klasy

Przez koniec poprzedniego roku szkolnego należy rozumieć dzień 31 sierpnia 2005 r. (w zakładach kształcenia nauczycieli 30 września 2005 r.). Zgodnie z art. 63 ustawy o systemie oświaty rok szkolny zaczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Tabela U3.1. Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności

Jest to tabela podstawowa dla opisu kształcenia w szkole w danym roku szkolnym-z niej generowana jest liczba uczniów w podziale na klasy w raporcie zbiorczym. Tabelę tę wypełniają wszystkie szkoły niezależnie od poziomu i charakteru kształcenia (z zastrzeżeniem na początku tego działu dotyczącym szkół przy zakładach opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych).

Tabela U4. Uczniowie z roku sprawozdawczego według roku urodzenia i płci

W tabeli tej nie należy wykazywać dzieci, wykazanych w U6 oraz w NP5. Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków z tej tabeli powinna być równa sumie liczby uczniów z tabel U3.1 i z tabeli U7.

Tabela U5. Dzieci wg roku urodzenia, płci i czasu pobytu w przedszkolu

W tabeli tej nie należy wykazywać dzieci, wykazanych w tabeli U6 (chyba, że są jednocześnie wychowankami przedszkola) oraz w tabeli NP5. Liczba wychowanków z tej tabeli powinna być równa liczbie wychowanków w tabeli (tabelach) U3.3 i w tabeli U7.

Tabela U6. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

 • Należy wykazać dzieci do 7-go roku życia, które są objęte pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznych i posiadają stosowne orzeczenia poradni. Tych dzieci nie należy doliczać do liczby wychowanków przedszkola ani do liczby uczniów w szkole.
 • Niektóre dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być jednocześnie wychowankami przedszkola. W takim wypadku powinny one być wykazane zarówno w tabeli U6 jak i w innych tabelach dotyczących wychowanków przedszkoli.

Tabela OB1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat

 • Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem . W wierszu dotyczącym dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym należy wykazać dzieci, które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 7a ustawy o systemie oświaty. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego odbywać się może również: w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przez realizację indywidualnego programu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
 • W terminie według stanu na dzień 31 marca, jako nierealizujące obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat należy wykazać również te dzieci, które podjęły naukę na początku roku szkolnego, ale następnie ją porzuciły i ich nieusprawiedliwiona nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące.

Tabela OB2. Obowiązek szkolny

 • Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe i gimnazja z ustalonym.
 • W wierszu dotyczącym dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą należy wykazać dzieci, które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty.
 • Realizacja obowiązku szkolnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczy dzieci, o których mowa w tabeli NP5. Spełnianie obowiązku szkolnego odbywać się może również przez realizację indywidualnego programu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
 • W terminie według stanu na dzień 31 marca jako nierealizujące obowiązku szkolnego należy wykazać również te dzieci, które podjęły naukę na początku roku szkolnego, ale następnie ją porzuciły i ich nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące.

Tabela JO1. Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego

 • Tabelę trzeba wypełniać osobno dla każdego z języków, z którego zajęcia prowadzone są w placówce. Jeśli w szkole nie występuje nauka żadnego języka, tabelę należy usunąć. W zespole szkół powinno się wykonać te czynności dla każdej ze szkół. Analogicznie postępujemy w przypadku tabeli JMN1.
 • Liczbę wychowanków uczących się danego języka obcego należy wykazać zgodnie z ramowych planem nauczania przeznaczonym dla danego typu szkoły. Nie wolno wpisywać w kolumnie 2 liczby uczniów uczęszczających na zajęcia z języka obcego, jeżeli są one organizowane poza obowiązkowym czasem lekcji, z inicjatywy rodziców, prowadzonych przez trenerów z firmy zewnętrznej.

Tabela JMN1. Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego

Należy wykazać uczniów uczących się języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego. Nauka ta może być prowadzona:
- w oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
- w oddziałach dwujęzycznych,
- w oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
- w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

Nauka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub samych zainteresowanych uczniów. W tabeli nie należy wykazywać nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, prowadzonej w ramach ścieżki edukacyjnej "Edukacja regionalna".

Dane o nauczycielach, wychowawcach, innych pracownikach pedagogicznych oraz niepedagogicznych

Należy wykazywać tylko nauczycieli aktualnie zatrudnionych. W placówkach prowadzących działalność kursową i angażujących nauczycieli na czas przeprowadzenia określonego kursu, należy wykazywać tylko tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni w dniu 31 marca. W przypadku nauczycieli świadczących pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną należy wykazać tylko tych nauczycieli, którzy w danym momencie mają aktualną umowę.

Tabela N2. Podstawa prawna świadczenia pracy

 • Podstawa prawna świadczenia pracy. Podstawę tę wybiera się ze słownika, zawierającego wykaz form zatrudnienia właściwych dla szkół i placówek publicznych jak i występujących w szkołach i placówkach niepublicznych (umowy cywilnoprawne). Każdego nauczyciela należy wykazać zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Miejsce nawiązania stosunku pracy lub podpisania umowy cywilnoprawnej. W zespołach szkół, w których zgodnie z art. 9 ustawy o systemie informacji oświatowej prowadzona jest jedna baza danych oświatowych, w polu tym należy wskazać to miejsce zgodnie z aktem mianowania, umową o pracę lub inną podstawą prawną świadczenia pracy. Zgodnie z art. 14 KN dokumenty te powinny wskazywać stanowisko i miejsce pracy, a art. 10 KN stanowi, że stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole (placówce oświatowej).
 • Nauczyciel pracujący w zespole szkół może mieć dwa (lub więcej) stosunki pracy, zawarte z różnymi szkołami w tym zespole. W takim wypadku tabelę N2 należy wypełnić odrębnie dla każdego stosunku pracy. W celu wygenerowania dodatkowej tabeli N2 należy po wypełnieniu pierwszej tabeli kliknąć prawym klawiszem myszy w drzewku po lewej stronie ekranu na numer PESEL nauczyciela i wybrać opcję "dodaj N2". Należy zwrócić uwagę, że ogólny staż pracy nauczyciela przy drugim stosunku pracy jest liczony odrębnie i może być mniejszy od stażu pedagogicznego.
 • Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy licznik może być wartością ułamkową, np. 9,5/18.
 • W szkołach i placówkach niepublicznych, w przypadku świadczenia pracy w oparciu o inne podstawy prawne (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), w polu "tygodniowy wymiar zajęć" w liczniku wpisujemy taką wartość, jaka faktycznie wynika z rozliczenia czasu trwania umowy na tygodnie, a w mianowniku zawsze 18 godzin.
 • Dla nauczycieli, którym nie ustala się tzw. pensum, np. zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji publicznej, podaje się wymiar zatrudnienia jako np.: 1/1, 40/40, a w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jako np.: ", 1/4, lub 30/40.
 • Godziny ponadwymiarowe-w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego należy wykazać wartość średnioroczną.
 • Suma godzin "tygodniowego wymiar zajęć" i godzin ponadwymiarowych lub godzin zwiększonego wymiaru powinna się równać sumie godzin w tabeli N5.Obowiązki.
 • Staż pracy ogólny. Należy podać staż pracy obliczony jak do ustalenia dodatku za wysługę lat.
 • Stanowiska/funkcje. Należy wybrać grupę stanowisk/funkcji, a następnie konkretne stanowisko/funkcję. Nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce oświatowej znajduje się grupie Pozostałe stanowiska nauczycieli. Jeżeli nie jest nauczycielem żadnej z kategorii wymienionych w tej grupie, należy wybrać stanowisko nauczyciel. Bliższe określenie charakteru jego obowiązków nastąpi w tabeli N5. Obowiązki.

Tabela N5.Obowiązki

 • Obowiązki nauczyciela należy wykazać zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 • Trzeba wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego wykazu wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, etapu edukacyjnego (w przypadku szkół podstawowych), rodzaju oddziału i liczby godzin.
 • W przypadku nauczycieli zatrudnionych w różnym wymiarze godzin w różnych okresach roku szkolnego należy wykazać średnioroczny wymiar wykonywanych obowiązków.
 • Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik tygodniowa liczba realizowanych godzin. Licznik może być wyrażony liczbą z dwoma miejscami po przecinku
 • W szkołach i placówkach niepublicznych, w przypadku świadczenia pracy w oparciu o inne podstawy prawne (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), identycznie jak w tabeli N2, w liczniku wpisujemy taką wartość, jaka faktycznie wynika z rozliczenia czasu trwania umowy na tygodnie, a w mianowniku zawsze 18 godzin.
 • Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 KN lub określony przez organ prowadzący zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 KN.
 • Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej powinny być wykazane jako faktycznie wykonywane obowiązki dydaktyczne, opiekuńcze lub wychowawcze, np. język polski 4/18 oraz jako zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej 14/18 (wybrane z grupy obowiązków inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia). W przypadku całkowitego zwolnienia z pełnienia obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych tabeli N5 nie wypełnia się-w takim wypadku odnotowuje się to w tabeli N6.
 • Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole/placówce opisywany jest dwa razy:
  - przez dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony-w zakresie obowiązków wykonywanych w tej szkole i w odrębnej pozycji jako uzupełnianie etatu w innej szkole,
  - przez dyrektora szkoły, w której uzupełnia etat-tylko w zakresie obowiązków, które wykonuje w tej szkole.
 • Dla nauczycieli zatrudnionych w centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w organach administracji rządowej tabeli N5. Obowiązki nie wypełnia się.

Tabela W2.Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych

31 marca-należy wykazać przeciętną miesięczną liczbę zatrudnionych i średnią miesięczną wysokość wynagrodzeń od początku roku kalendarzowego do końca marca.

15 września-należy wykazać przeciętną miesięczną liczbę zatrudnionych i średnią miesięczną wysokość wynagrodzeń od początku roku kalendarzowego do końca sierpnia.

 • Tabela W3. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
  W przypadku osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne liczbę etatów w kolumnie 1 należy ustalić przyjmując, że jeden etat odpowiada osiemnastu godzinom pracy dydaktycznej. Osoby wykonujące pracę w wymiarze niższym niż 18 godzin należy potraktować jak osoby niepełnozatrudnione i przeliczyć na etaty.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy ustalić biorąc pod uwagę wynagrodzenia wypłacone lub planowane do wypłacenia w marcu, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia w ujęciu średniorocznym. Wykazujemy również koszty poniesione z tytułu zatrudniania pracowników na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w wymiarze odpowiadającym wynagrodzeniu jednomiesięcznemu.

Dane o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat zameldowaną na terenie gminy

Tabela OB3. Obowiązek nauki

 • Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o systemie informacji oświatowej dane o realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na pobyt stały na terenie gminy przekazywane są tylko w terminie sprawozdawczym 31 marca,
 • Ustawa o systemie oświaty w art. 19 ust. 1 zadanie kontrolowania obowiązku nauki nakłada na gminę. Rodzice młodzieży w wieku 16-18 lat, zgodnie z art. 18 ust. 5 ww. ustawy mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki,
 • Weryfikacja liczby osób realizujących obowiązek nauki w formach wymienionych w tabeli dokonana w okresie wrzesień - grudzień 2005 r. pozwala uchwycić pełne roczniki osób urodzonych w latach 1988-89. Informacja może być aktualizowana aż do 31 marca 2006 r., jednak w przypadku tych osób, które ukończą 18 lat w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2006 (z rocznika 1988), należy zrelacjonować stan ustalony dla terminu 31 grudnia 2005 r.,
 • Dane o liczbie młodzieży urodzonej w roku 1990 (16 lat ukończyli lub ukończą w 2006 r.) należy również wykazać w tabeli OB3.

Aktualna tabela OB3 dość znacznie różni się od tabeli z pierwszej edycji SIO w marcu 2005 r. Wynika to z faktu, że realizacja obowiązku nauki może się odbywać w innych jeszcze formach niż wymienione w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Formy tam wymienione odzwierciedlają zapisy art. 16 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. Nie jest to jednak pełen katalog możliwości realizacji obowiązku nauki zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Obowiązek nauki może być realizowany:

- W publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych.

- W placówkach, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 i pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mowa tu o publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty> Dotyczy to również zajęć realizowanych w ramach działalności oświatowej, prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty. (Aktualne wykazy placówek, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 i pkt 3 ustawy o systemie oświaty, posiadających akredytację, prowadzą kuratorzy oświaty .Są one też dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu).

- Przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

- W formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (w bazach SIO w szkołach i placówkach oświatowych osoby te odnotowywane są w tabeli NP5).

- Przez realizację indywidualnego programu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Chodzi tu o zajęcia dla młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizowane w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

- Przez uczęszczanie do szkoły za granicą, na podstawie dwustronnych umów zawieranych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.

- Przez uczęszczanie do szkoły przy polskim przedstawicielstwie za granicą

- Przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju

- Przez uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich

- Przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie innego kraju w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.

Na podstawie tekstu instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.0 (marzec 2006 r.)