system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 31.08.2017
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Częste pytania i odpowiedzi

Jak wpisywać dane do poszczególnych tabel

 1. Jaki numer REGON należy podać szkołom wchodzącym w skład zespołu, jeżeli numer REGON posiada tylko zespół, a nie poszczególne jednostki?
 2. Jak postępować w opisie szkoły zawodowej (np. technikum na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej) podczas wprowadzania zawodów/profili, w sytuacji gdy w słownikach brakuje następujących zawodów:
  - technik logistyki samochodowej,
  - energoelektronik,
  - technik leśnik,
  - technik logistyk?
 3. Jak należy uzupełnić dane identyfikacyjne w przypadku Szkoły Muzycznej I stopnia, w której są prowadzone dwa cykle nauczania - 6-cio letni i 4-letni. Czy wykazać ją jako zespół szkół a w nim dwie szkoły o tej samej nazwie i Regonie, mimo iż to nie jest Zespół Szkół Muzycznych?
 4. Jak należy postąpić w przypadku Zespołu Kształcenia Zawodowego - składającego się z dwóch odrębnych jednostek: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (każda z tych jednostek ma inny Regon), gdy: ZKZ prowadzi księgowość i płace, do niego należą wszystkie grunty, zajmuje się również podpisywaniem umów z pracownikami. Natomiast obowiązki pracownicy pełnią w CKP oraz ODiDZ. Jak należy wykazać takie placówki, jakie należy założyć pliki identyfikacyjne?
 5. Nasze stowarzyszenie prowadzi dwie placówki oświatowe, tj. Społeczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego, które mają wspólne kierownictwo (jeden zarząd - stowarzyszenie). To nie jest zespół. Jak to wykazać w programie SIO?
 6. Czy przy opisie Centrum Kształcenia Praktycznego są wymagane opisy dotyczące konieczności wprowadzania informacji o zawodzie (chodzi o nazwę zawodu, kod, liczbę uczniów uczących się danego zawodu)? Czy taka informacja będzie potrzebna? Czy może takie Centrum Kształcenia Praktycznego należy wykazać jako Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie można wprowadzać szkoły zawodowe, w których są takie informacje (chodzi o zawody/profile zakładane przy identyfikacji placówki)?
 7. Jak postępować przy opisie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, jeżeli on nie ma przydzielonego numeru REGON?
 8. Jak należy postąpić w przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w którym znajdują się 2 klasy na podbudowie szkoły podstawowej (nauka trwa 4 lata), 2 klasy na podbudowie gimnazjum (nauka trwa 3 lata) i 4 klasy na podbudowie szkoły zawodowej (nauka trwa 3 lata)? Czy w takim przypadku trzeba w identyfikacji dokonać podziału na 3 szkoły pomimo, że szkoła jest jedna?
 9. Czy żłobko-przedszkole należy traktować jako przedszkole czy jako placówkę spoza systemu oświaty oraz co wykazujemy: grupy żłobkowe, oddział przedszkolny?
 10. W skład Zespołu Szkół wchodzą w większości szkoły ponadgimnazjalne z oddziałami (po klasie VIII szkoły podstawowej). Jak należy w takim zespole wykazać liceum i technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej po szkole podstawowej?
 11. Czy możliwe jest wybranie opcji "żaden" w Tabeli JO1 "Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego"?
 12. W Tabeli JMN1 istnieje konieczność wpisywania języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej. Nie ma jednak możliwości wybrania opcji "nie dotyczy". Jak należy wypełnić tę tabelę?
 13. Jak należy interpretować wiersz 3 i 4 w Tabeli DO6 "Wypoczynek uczniów"?
 14. Czy będzie prawidłowo, jeśli zostanie skasowana tabela JMN1, lub JO1, jeśli nie ma języków mniejszości narodowej ani języków obcych w szkole? Można ją usunąć z wykazu tabel. Dlaczego nie ma blokady usuwania tabel?
 15. Dlaczego w Tabeli A1 "Absolwenci według roku urodzenia i płci", program przepisuje w wierszu drugim (kolumna druga) wartość z wiersza pierwszego (kolumna druga)
 16. Czy w gimnazjum posiadającym 22 oddziały w tym 2 integracyjne należy te 2 oddziały wykazać jako klasy o takich samych specyfikacjach w dwóch dodanych tabelach U3_1 i U3_2? Jeśli tak to czy w tabeli U1 również wykazujemy uczniów klas integracyjnych jako korzystających np. z indywidualnego toku, programu itp.
 17. W przypadku klas łączonych - klasa "0" i pierwsza, wpisywane są wartości w postaci ułamków np.11/19. W których tabelach należy te dane uwzględnić? Czy w tych dotyczących uczniów szkoły podstawowej czy w tabelach dla Oddziałów Przedszkolnych?
 18. Do Zespołu Szkół należy szkoła zawodowa. W klasach 1-3 młodzież kształcona jest w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, natomiast w klasach 2 i 3 oddziałów wielozawodowych, kształcimy w kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, fotograf, itp. Jak wykazać tych uczniów w tabeli U3.1
 19. Czy w szkole obwodowej z klasami "zerowymi" należy podać liczbę tych dzieci, spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, które faktycznie uczęszczają do szkoły czy też tych, które urząd umieścił na liście dzieci znajdujących się w danym obwodzie?
 20. W których tabelach trzeba określić liczbę uczniów klasy zerowej prowadzonej w szkole podstawowej?
 21. Absolwenci z 2004 jako ostatni kończyli liceum (4 klasy) na podbudowie podstawówki. Jak należy ich zakwalifikować w tabeli U3.2, jeżeli obecne liceum kształci tylko klasy na podbudowie gimnazjum?
 22. Jak należy postąpić w przypadku osoby, która zapisała się we wrześniu do szkoły, posługującej się system klasyfikacji semestralnej, nie zaliczyła jednak semestru i powtarza go od lutego?
 23. Jak Międzyszkolny Ośrodek Sportowy powinien uzupełniać dane dotyczące liczby form oraz uczestników zajęć w tabeli ZD4 "Liczba uczestników różnych form zajęć pozaszkolnych"?
 24. Jak w tabeli U3.1 "Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności" wpisać ilości oddziałów w klasach łączonych szkoły specjalnej np: dwa oddziały w klasach I-III w SP, cztery oddziały w klasach IV-VI SP?
 25. Czy w tabeli U1 "Zbiorcze informacje o liczbie uczniów..." dopisujemy również uczniów niepełnosprawnych?
 26. Czy szkoła gimnazjalna posiadająca klasy ogólnodostępne i klasy specjalne jest szkołą o podlegającą specyfikacji?
 27. Jak poprawnie wypełnić tabelę WYP3 "Wypadki ze względu na miejsce, w którym zdarzył się wypadek"? Czy należy wykazywać również te incydenty, które miały miejsce w drodze do szkoły?
 28. Czym się różnią posiłki wydawane w stołówce szkolnej - "refundowane" od "dofinansowanych" w następującej sytuacji? Za część uczniów płaci gmina (w całości), za kilku uczniów płaci Rada Rodziców, a za 2uczniów płaci prywatna osoba.
 29. Tabela DO5 "Średnia liczba dziennych posiłków" - co należy wykazywać we wrześniu na stan 15 września, jeżeli stołówka zaczyna funkcjonować dopiero w połowie miesiąca, a mamy podać średnią "w miesiącu właściwym dla terminu aktualizacji danych"? Czy należy wpisać zero?
 30. Do jakiego posiłku zakwalifikować należy mleko i herbatę?
 31. Gdzie należy wykazać trzynastą pensję pracowników pedagogicznych?
 32. Jak należy wykazać pracowników, którzy prowadzą zajęcia (np. z języków obcych), ale nie mają wynagrodzeń pedagogicznych, jest tylko podpisana umowa z agencją, szkołą językowa, na określoną kwotę za prowadzenie takich lekcji. Czy takich pracowników nie należy wykazywać w kadrze pedagogicznej? Czy takie koszty należy ująć w zakładce "Koszty" KO1?
 33. Jakie zobowiązania należy wykazywać w spisie marcowym, a jakie we wrześniowym (Tabela KO1 "Koszty")?
 34. Jak wypełnić tabela Koszty KO1? - Jeśli na remont szkoły były zakupione materiały, które nie były zaliczone do paragrafu 427, były to materiały, przeznaczone do remontu szkoły, zaliczone do paragrafu materiałów, a nie remontów, to czy należy to wykazać jako koszty remontu szkoły, czy tylko w kwocie ogólnej kosztów ująć takie wydatki?
 35. Gimnazjum powstało we wrześniu 2004. Czy w tabeli KO1 "Koszty" podajemy wydatki poniesione za okres 09.2004-12.2004? Jeśli tak, to będą one niskie i nie będą odzwierciedlać potrzeb/kosztów utrzymania tej placówki w skali roku.
 36. Czy w tabeli KO1 "Koszty", należności wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynikające z realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z nauczycielami i osobami nienależącymi do kadry pedagogicznej, uwzględnia się w kolumnie 1 "Koszty ogółem", czy kolumnach 3 i 4 "Wynagrodzenia z pochodnymi"?
 37. Czy trzynasta pensja należna za rok 2004, a wypłaconą w roku 2005, powinna być wykazana w tabeli KO1 "Koszty" w kolumnie "Koszty ogółem" czy "Zobowiązania za poprzedni rok"?
 38. Jak prawidłowo wypełnić tabelę BM9."Wyposażenie komputery", gdy wykazujemy komputer - serwer w pracowni komputerowej, który nie jest przeznaczony do użytku uczniów"?
 39. Czy w tabeli BM9.2" Wyposażenie - inne odtwarzacze", DVD zainstalowane w komputerach należy wykazać jako odtwarzacze DVD?
 40. Czy w tabeli BM9.1 "Wyposażenie - komputery" w wierszu "Do użytku uczniów" wykazujemy również ten sprzęt, z którego młodzież korzysta na zajęciach informatyki, pomimo że komputery nie są własnością zespołu?
 41. Co trzeba wpisać, gdy szkoła korzysta z boiska niebędącego jej własnością?
 42. Czy dla Bibliotek Pedagogicznych ograniczenie liczby woluminów do 99 999 w Tabeli BM4 "Biblioteka", nie będzie przeszkodą w prawidłowym wypełnieniu tabel?
 43. Czy w skład całkowitej powierzchni działki będącej własnością szkoły wchodzą również "tereny zielone" (Tabela BM1 "Nieruchomości gruntowe")?
 44. Czy trawniki wokół budynku i inne podobne elementy powierzchni gruntowej znajdujące się na terenie placu szkolnego można uznać za tereny zielone?
 45. Czy trzeba wykazywać wszystkie gabinety lekarskie, czy tylko te, które są czynne (Tabela BM6 "Gabinety")?
 46. Jeśli kilka jednostek korzysta z jednej kuchni, czy należy wykazywać zatrudnionych w niej pracowników? (Tabela BM7 "Kuchnie i stołówki")
 47. Jak wypełnić pole dotyczące boisk, gdy jedno z nich jest jednocześnie boiskiem do koszykówki, siatkówki itd. (Tabela BM1)?
 48. Czy Zespół Szkół Ogrodniczych, który ma na swoim terenie: szklarnie, szkółkę drzew, sad itp. ma ten teren zaliczyć do terenów zielonych? Czy wykazujemy teren (15 ha) wydzierżawiony przez szkołę w prywatne ręce jako powierzchnię nieruchomości gruntowej szkoły?
 49. W którym wierszu w tabeli BM3 "Pomieszczenia" Zespół Szkół powinien wykazać aulę?
 50. Jak wpisać dane nauczyciela, który ma kilka form zatrudnienia?
 51. Jak prawidłowo wprowadzić dane do tabeli N6?
 52. Jak należy wprowadzać nowego pracownika kadry pedagogicznej?
 53. Jaki etap edukacyjny należy wybrać dla kadry pedagogicznej w przypadku Szkoły Podstawowej - I-szy czy II-gi (Tabela N5 "Obowiązki")?
 54. Co należy rozumieć przez "dni wolne od pracy" (Tabela N13)?
 55. Co trzeba umieścić w wierszu "Tygodniowy wymiar zajęć", gdy pracownik zatrudniany jest na umowę o dzieło (Tabela N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia")?
 56. Jak wprowadzić dane nauczyciela obcokrajowca?
 57. Jak wpisujemy do programu obowiązki nauczyciela?
 58. Jakie wartości w tabeli N2 "Tygodniowy wymiar zajęć", powinien wpisać dyrektor, który ma pensum 7 godzin dydaktycznych, z czego 4 są nadgodzinami, a 3 godziny stanowią jego etat? Podobną sytuację mają doradcy metodyczni, którzy korzystają z obniżonego pensum.
 59. Pracownik ma umowę o pracę w jednej szkole, a dopełnia etat w innej obcej placówce. Jakie dane wprowadzić w placówce, która go zatrudnia, a jakie w szkole, w której dopełnia etat?
 60. Jak należy opisać nauczyciela wspomagającego zajęcia w tabeli N5 "Obowiązki"?
 61. Pracuję w Zespole Szkół, w którym jest 10 szkół podrzędnych. Jak mam wykazać zatrudnionych nauczycieli- czy według przynależności do Zespołu Szkół, czy do każdej szkoły w zespole szkół? W jednym i drugim przypadku w programie pojawia się ostrzeżenie. Jeśli zaklasyfikuję nauczycieli do szkół w zespole to żaden nauczyciel nie będzie miał całego etatu, chociaż ma kilka godzin ponadwymiarowych (ale w rożnych typach szkół).
 62. Jak postępować w sytuacji, gdy nauczyciel nawiązał stosunek pracy w urzędzie miasta, a nie w szkole? Program nie pozwala dodać innego miejsca zatrudnienia. W propozycjach umieszczona jest tylko Nasza placówka.
 63. Czy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego" w wierszu "godziny ponadwymiarowe" należy wpisać wartość tych godzin w miesiącu sprawozdawczym, czy za inny określony okres?
 64. Czy nieobecności nauczycieli wpisujemy na bieżący rok szkolny czy kalendarzowy?
 65. Jak postąpić w przypadku nauczyciela uczącego dwóch przedmiotów w jednej szkole?
 66. Instrukcja mówi: "Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik tygodniowa liczba realizowanych godzin". Czy do obowiązkowych zaliczamy także nadgodziny, czy tylko te godziny, które wynikają z Art. 42 pkt 3 KN?
 67. Jak zakwalifikować nauczyciela zatrudnionego w świetlicy?
 68. Jak wypełnia się tabelę N5 "Obowiązki" dla nauczyciela zatrudnionego w szkole na 12/18 etatu, z czego 2/18 to zajęcia pozalekcyjne?
 69. Jak prawidłowo wpisać informacje dotyczące nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia - dla zajęć pozalekcyjnych takich jak koła sportowe czy artystyczne?
 70. Jak w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" uzupełnić "Tygodniowy wymiar zajęć" i "Godziny ponadwymiarowe", dla nauczyciela pracującego 21 godzin tygodniowo, z czego 8 godzin to nauczanie indywidualne?
 71. Czy należy w jakikolwiek sposób wyszczególnić miejsce wykonywania obowiązków w przypadku nauczania indywidualnego, jeśli miejscem tym jest dom ucznia?
 72. Czy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia" w wierszu "Wynagrodzenie zasadnicze" wpisujemy tylko wynagrodzenie wynikające z wymiaru zatrudnienia czy też dodajemy również płacę za nadgodziny nieujęte w żadnym wierszu tej tabeli?
 73. Gdzie w zespole szkół należy przyporządkować pracowników pedagogicznych internatu? Nie istnieje możliwość wyboru internatu z listy "miejsce nawiązania st. pracy".
 74. W tabeli N5 "Obowiązki" istnieje kolumna "Liczba godzin". Czy mowa tu o liczbie godzin w semestrze czy miesiącu?
 75. Czy tygodniowy wymiar zajęć z tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" dotyczy również szkoły zaocznej?
 76. Jak wpisać dane nauczyciela zatrudnionego jako logopeda w pełnym wymiarze godzin (24/24) i dodatkowo wypełniającego 7/18 wspomagania?
 77. Jak powinna wypełniać tabele N5 "Obowiązki" ogólnokształcąca podstawowa szkoła muzyczna? Jaki poziom edukacyjny należy wskazać dla przedmiotów muzycznych?
 78. Jak w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu: Tygodniowy wymiar zajęć, wpisać godziny pracownika pracującego 19 godzin jako nauczyciel matematyki oraz dodatkowo 4 jako opiekun na świetlicy?
 79. Jak należy wpisywać dane dotyczące obowiązków nauczyciela zatrudnionego na cały etat oraz wypełniającego nadgodziny, a także pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzin?
 80. Jak w tabeli N5 "Obowiązki" wykazać informacje o nauczycielu przebywającym przez dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim?
 81. Czy składnik wynagrodzenia nauczycieli "Poprawa pracy" należy wykazać w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu: Dodatek specjalistyczny?
 82. Do jakiego rodzaju obowiązków przypisać zajęcia wyrównawcze z wybranego przedmiotu?
 83. Czy dla osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim, a wcześniej zdrowotnym, która nie pełni obowiązków od początku roku szkolnego, należy wypełniać w tabeli N2 wiersz: Wynagrodzenie zasadnicze?
 84. Jak trzeba wykazać obowiązki oraz godziny pracy nauczyciela w przedszkolu jednooddziałowym, jeśli opiekuje się on wszystkimi dziećmi (grupa mieszana i klasa "0") oraz dodatkowo wypełnia godzinę pracy dziennie tylko z klasą "0"?
 85. Co należy rozumieć przez "Nagrody ze specjalnego funduszu nagród" (Tabela W1 "Odprawy, nagrody i dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych")?
 86. W jaki sposób ujmuje się dodatkowe wypłaty dla nauczycieli z funduszu socjalnego - np. talony.
 87. Z dniem 1 stycznia 2005 r. nauczycielom przyznano podwyżki płac wraz z wyrównaniem. Jeśli nowe wynagrodzenia naliczone zostały na 1 kwietnia łącznie ze skutkami podwyżki za okres od stycznia do marca 2005 r., a za marzec wypłacone zostało wynagrodzenie bez podwyżki, to jaką kwotę należy wpisać?
 88. Czy można nie wypełnić tabeli W3 "Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych" jeśli nauczyciele pracują na podstawie umowy zlecenia, a zatem niemożliwe jest określenie przeciętnego wynagrodzenia i wymiaru etatu?
 89. Gdzie należy wykazać nagrody dla nauczycieli wypłacone z okazji Dnia Edukacji Narodowej?
 90. Gdzie należy wprowadzić dodatek za trudne warunki pracy?
 91. Gdzie wpisuje się dodatek dla nauczyciela polonisty za sprawdzanie prac klasowych?
 92. Kogo należy wykazywać w Tabeli W2 "Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych"? Wszystkich pracowników bez względu na to, kto ich zatrudnia?
 93. Czy można nie wypełnić tabeli W2 "Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych", jeśli z zatrudnionymi osobami zawarto umowy zlecenia?

Odpowiedzi

1. Jaki numer REGON należy podać szkołom wchodzącym w skład zespołu, jeżeli numer REGON posiada tylko zespół, a nie poszczególne jednostki?

W programie przyjęto zasadę, że REGON jest wykazywany jako numer czternastoznakowy, co oznacza, że numery dziewięcioznakowe należy uzupełnić do czternastu znaków zerami na końcu. Jeżeli szkoły wchodzące w skład zespołu nie posiadają własnego numeru REGON, to należy w tych placówkach podać REGON zespołu wpisując w miejsce ostatniego zera 1, 2 itd. (opracowanie własne)

2. Jak postępować w opisie szkoły zawodowej (np. technikum na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej) podczas wprowadzania zawodów/profili, w sytuacji gdy w słownikach brakuje następujących zawodów:
- technik logistyki samochodowej,
- energoelektronik,
- technik leśnik,
- technik logistyk?

Dwóch pierwszych zawodów , tj. technik logistyki samochodowej, energoelektronik, nie ma w klasyfikacji zawodów. Należy się zastanowić skąd pojawił się taki profil kształcenia w szkole. Przy wpisywaniu do tabel można wskazać jakiś zawód najbliższy, np. przy opisie specjalności energoelektronik można wpisać technik elektroenergetyk transportu szynowego, albo technik elektronik, lub można wpisać "inny".

Zawód technik leśnik należy wykazać w następujący sposób: należy wybrać w zakładce GRUPA 1 "Średni personel nauk biologicznych", a w GRUPA 2 "Technicy nauk biologicznych i rolniczych". Tam znajduje się technik leśnik. Przy wprowadzaniu specjalności: technik logistyk: należy wybrać w zakładce GRUPA 1 "Pracownicy pozostałych specjalności", a w GRUPA 2 "Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności". Tam znajduje się technik logistyk.

3. Jak należy uzupełnić dane identyfikacyjne w przypadku Szkoły Muzycznej I stopnia, w której są prowadzone dwa cykle nauczania - 6-cio letni i 4-letni. Czy wykazać ją jako zespół szkół a w nim dwie szkoły o tej samej nazwie i Regonie, mimo iż to nie jest Zespół Szkół Muzycznych?

W takim przypadku dane identyfikacyjne szkoły należy wpisać trzykrotnie. Szkoły artystyczne, prowadzące kształcenie jednocześnie w 6-letnim i 4-letnim cyklu nauczania, dla cyklu 4-letniego zakładają odrębny plik, w tablicy identyfikacji wpisując REGON z liczbą jeden w ostatnim znaku zamiast zera, wpisując jednocześnie odpowiedni typ szkoły artystycznej. Dla cyklu 6-letniego, w pliku podstawowym należy wpisać wszystkie informacje dotyczące danej szkoły. Natomiast w pliku dla cyklu 4-letniego tylko te odnoszące się do uczniów i absolwentów. Pozostałe tabele, dotyczące bazy materialnej, nauczycieli i pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi należy wypełnić zerami.

4. Jak należy postąpić w przypadku Zespołu Kształcenia Zawodowego - składającego się z dwóch odrębnych jednostek: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (każda z tych jednostek ma inny Regon), gdy: ZKZ prowadzi księgowość i płace, do niego należą wszystkie grunty, zajmuje się również podpisywaniem umów z pracownikami. Natomiast obowiązki pracownicy pełnią w CKP oraz ODiDZ. Jak należy wykazać takie placówki, jakie należy założyć pliki identyfikacyjne?

Wymagane jest założenie odrębnych plików, rozdzielając bazę materialną proporcjonalnie. Nauczycieli należy przypisać do tej z placówek, gdzie przepracowują większą ilość godzin, a w tej drugiej wykazać ich jako uzupełniających etat. Podczas spisu wrześniowego dostępna będzie już uaktualniona wersja programu SIO, oferująca opcję łączenia takich placówek w zespół.

5. Nasze stowarzyszenie prowadzi dwie placówki oświatowe, tj. Społeczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego, które mają wspólne kierownictwo (jeden zarząd - stowarzyszenie). To nie jest zespół. Jak to wykazać w programie SIO?

Nie istnieje takie określenie jak "wspólne kierownictwo" - albo należy wykazać, że jest to zespół, albo nie ("zespół" należy rozpatrywać w rozumieniu Ustawy o systemie informacji oświatowej). Można wyjść z założenia, że jedna osoba jest dyrektorem dwóch szkół. Wtedy obie szkoły należy potraktować jako odrębne, z których jedna nie ma dyrektora, a ma zastępcę dyrektora.

6. Czy przy opisie Centrum Kształcenia Praktycznego są wymagane opisy dotyczące konieczności wprowadzania informacji o zawodzie (chodzi o nazwę zawodu, kod, liczbę uczniów uczących się danego zawodu)? Czy taka informacja będzie potrzebna? Czy może takie Centrum Kształcenia Praktycznego należy wykazać jako Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie można wprowadzać szkoły zawodowe, w których są takie informacje (chodzi o zawody/profile zakładane przy identyfikacji placówki)?

Przy realizacji programu SIO, przy wypełnianiu tabel dotyczących Centrum Kształcenia Praktycznego, nie ma potrzeby wypełniania tabel precyzujących zawody/profile, zakładanych przy identyfikacji danej szkoły zawodowej. Ustawodawca przy obecnym obowiązku raportowania (stan prawny marzec 2005) wymaga od szkół zawodowych jedynie podania ilości uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego.

7. Jak postępować przy opisie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, jeżeli on nie ma przydzielonego numeru REGON?

Urzędy statystyczne nie nadają numeru regonu tylko wtedy, jeżeli jednostka obsługi szkół jest wewnętrzną komórką wydziału oświaty w gminie. Jeżeli jest to Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół powołany na podstawie Ustawy o systemie oświaty (art. 5 ust. 9) musi mieć REGON.

(Ustawa o systemie oświaty,art. 5 ust. 9)W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Z kolei komórki gminne, które nie są ZEASem, nie są obowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych. Należy więc na podstawie aktu założycielskiego ustalić czy dana jednostka ma obowiązek prowadzenia bazy danych oświatowych.

8. Jak należy postąpić w przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w którym znajdują się 2 klasy na podbudowie szkoły podstawowej (nauka trwa 4 lata), 2 klasy na podbudowie gimnazjum (nauka trwa 3 lata) i 4 klasy na podbudowie szkoły zawodowej (nauka trwa 3 lata)? Czy w takim przypadku trzeba w identyfikacji dokonać podziału na 3 szkoły pomimo, że szkoła jest jedna?

Program SIO w wersji 1.0 i 1.1 nie przewiduje możliwości wpisu danych o oddziałach ponadpodstawowych w liceach i technikach uzupełniających. Błąd ten będzie poprawiony dopiero w jesiennym aktualizowaniu danych. W obecnym spisie należy założyć dwa pliki: (1) dla liceów i techników uzupełniających oraz (2) dla oddziałów ponadpodstawowych. Program przyjmie rozróżnienie numeru REGON tych dwóch struktur przez zmianę ostatniej liczby w 14-znakowej postaci tego numeru. Dane dotyczące szkoły i nauczycieli należy wpisywać w strukturze mającej więcej uczniów. Sytuacje można krótko opisać w polu "Uwagi" rozwijanym w "Opcjach", które zamieszczono w górnym rzędzie po lewej stronie ekranu.

9. Czy żłobko-przedszkole należy traktować jako przedszkole czy jako placówkę spoza systemu oświaty oraz co wykazujemy: grupy żłobkowe, oddział przedszkolny?

Ten przypadek należy potraktować jako przedszkole a co za tym idzie należy wykazywać tylko oddziały przedszkolne.

10. W skład Zespołu Szkół wchodzą w większości szkoły ponadgimnazjalne z oddziałami (po klasie VIII szkoły podstawowej). Jak należy w takim zespole wykazać liceum i technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej po szkole podstawowej?

Należy wykazać wymienione typy szkół wśród jednostek prostych. Na karcie "Identyfikacja" w polu "podbudowa" wybieramy opcję "szkoła zasadnicza (ponadpodstawowa)".

11. Czy możliwe jest wybranie opcji "żaden" w Tabeli JO1 "Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego"?

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości w programie. Problem ten zostanie zgłoszony informatykom. Ten sam problem dotyczy tabeli JMN1 (źródło: MENiS, 14.03.2005)

12. W Tabeli JMN1 istnieje konieczność wpisywania języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej. Nie ma jednak możliwości wybrania opcji "nie dotyczy". Jak należy wypełnić tę tabelę?

Jeżeli taki typ zajęć nie dotyczy wybranej jednostki, zobowiązana jest ona wybrać pozycję "inny". W najbliższym czasie zostanie dodana opcja "brak" i wówczas to z niej będzie należało korzystać.(opracowanie własne)

13. Jak należy interpretować wiersz 3 i 4 w Tabeli DO6 "Wypoczynek uczniów"?

W przypadku wiersza 3, dotyczącego wypoczynku "niezorganizowanego w kraju" należy wykazać uczniów, którzy w formie niezorganizowanej wyjechali do krewnych lub na wczasy z rodzicami. Podobna sytuacja dotyczy interpretacji wiersza 4 tyczącego wypoczynku "niezorganizowanego za granicą".(opracowanie własne)

14. Czy będzie prawidłowo, jeśli zostanie skasowana tabela JMN1, lub JO1, jeśli nie ma języków mniejszości narodowej ani języków obcych w szkole? Można ją usunąć z wykazu tabel. Dlaczego nie ma blokady usuwania tabel?

Tak tabelę można usunąć, jeżeli dana tabela nie dotyczy danej szkoły. Gdyby jednak osoba raportująca przez przypadek usunęła tabelę, która powinna być wypełniona, program będzie się o nią dopominać.

15. Dlaczego w Tabeli A1 "Absolwenci według roku urodzenia i płci", program przepisuje w wierszu drugim (kolumna druga) wartość z wiersza pierwszego (kolumna druga)

Problem ten to wada programu w wersji 1.0. W wersji 1.1 został on usunięty. (źródło: MENiS, 14.03.2005)

16. Czy w gimnazjum posiadającym 22 oddziały w tym 2 integracyjne należy te 2 oddziały wykazać jako klasy o takich samych specyfikacjach w dwóch dodanych tabelach U3_1 i U3_2? Jeśli tak to czy w tabeli U1 również wykazujemy uczniów klas integracyjnych jako korzystających np. z indywidualnego toku, programu itp.

Tak, właśnie tak należy postąpić w obu tych przypadkach.

17. W przypadku klas łączonych - klasa "0" i pierwsza, wpisywane są wartości w postaci ułamków np.11/19. W których tabelach należy te dane uwzględnić? Czy w tych dotyczących uczniów szkoły podstawowej czy w tabelach dla Oddziałów Przedszkolnych?

Wiersz "Klasy łączone" nie dotyczy przedszkoli (mimo wyświetlenia tej pozycji). W związku z tym, że program wymaga wpisania odpowiedzi w tym polu, należy wpisać "nie" (należy jednak zaznaczyć, że wpis "tak" nie ma żadnych skutków, gdyż w opisie oddziałów nie generują się liczby ułamkowe). W sytuacji łączenia klasy I z oddziałem przedszkolnym z dziećmi 6-letnimi w wierszu "Klasy łączone" należy wpisać "tak" (pole to dotyczy nie tylko klas łączonych ale także łączenia klasy I z oddziałem przedszkolnym). W takim przypadku pojawi się natomiast trudność w opisie oddziałów w zakładce "oddziały przedszkolne" w tabelach U 3.1 i U 3.2 - tak jak w przypadku przedszkola nie przyjmowane są wpisy liczb o wartości ułamkowej (w przedszkolu nie ma w zasadzie potrzeby i możliwości łączenia oddziałów, gdyż z zasady oddziały te nie są jednorodne wiekowo - także z dziećmi 6-letnimi mogą przebywać dzieci w innym wieku). W związku z tym tolerowana może być następujący opis "klasy łączonej" z klasy I i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: ułamkowa liczba opisującą klasę I (zgodnie z proporcją uczniów klasy I do wychowanków oddziału przedszkolnego) oraz całkowita liczba prezentująca oddział przedszkolny.

18. Do Zespołu Szkół należy szkoła zawodowa. W klasach 1-3 młodzież kształcona jest w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, natomiast w klasach 2 i 3 oddziałów wielozawodowych, kształcimy w kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, fotograf, itp. Jak wykazać tych uczniów w tabeli U3.1

Tabele U3 są tabelami wielokrotnymi. Oznacza to, że w przypadku występowania w jednej szkole oddziałów różnego rodzaju, dla każdej z tych grup trzeba wypełnić tabele U3 osobno. W przypadku funkcjonowania w szkole oddziałów wielozawodowych istnieje możliwość wpisywania ułamkowych wartości oddziałów w kolumnie 1, w postaci ułamka dziesiętnego z dwoma miejscami po przecinku. W kolumnie 2 liczbę uczniów/wychowanków wpisuje się według faktycznego przyporządkowania do oddziałów.

19. Czy w szkole obwodowej z klasami "zerowymi" należy podać liczbę tych dzieci, spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, które faktycznie uczęszczają do szkoły czy też tych, które urząd umieścił na liście dzieci znajdujących się w danym obwodzie?

Na etapie identyfikacyjnym należy wskazać obwodową szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym. W tabeli OB1 "Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat" trzeba wykazać wszystkie dzieci z obwodu szkoły (zarówno spełniające jak i niespełniające obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego). W Instrukcji MENiS czytamy: "Tabelę wypełniają tylko szkoły podstawowe z ustalonym obwodem. W wierszu dotyczącym dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat poza przedszkolem lub szkołą należy wykazać dzieci, które uzyskały zezwolenie na taki tryb spełniania tego obowiązku na podstawie art. 16 ust. 7a ustawy o systemie oświaty. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - zob. objaśnienie do tabeli NP5. W terminie według stanu na dzień 31 marca jako nierealizujące obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat należy wykazać również te dzieci, które podjęły naukę na początku roku szkolnego, ale następnie ją porzuciły i ich nieusprawiedliwiona nieobecność trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące."

20. W których tabelach trzeba określić liczbę uczniów klasy zerowej prowadzonej w szkole podstawowej?

Na etapie identyfikacyjnym należy wskazać obwodową szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym, a następnie wybrać następujące tabele dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej: U3_3 "Dzieci w przedszkolach według oddziałów" oraz U3_4 "Dzieci w przedszkolach na koniec poprzedniego roku szkolnego według oddziałów".

21. Absolwenci z 2004 jako ostatni kończyli liceum (4 klasy) na podbudowie podstawówki. Jak należy ich zakwalifikować w tabeli U3.2, jeżeli obecne liceum kształci tylko klasy na podbudowie gimnazjum?

Trzeba wypełnić tabelę U3.2 "Uczniowie na koniec roku szkolnego" dla liceum ogólnokształcącego oraz umieścić tam dane o absolwentach z roku szkolnego 2003/2004.

22. Jak należy postąpić w przypadku osoby, która zapisała się we wrześniu do szkoły, posługującej się system klasyfikacji semestralnej, nie zaliczyła jednak semestru i powtarza go od lutego?

Trzeba ująć tę osobę w rubryce powtarzających klasę.

23. Jak Międzyszkolny Ośrodek Sportowy powinien uzupełniać dane dotyczące liczby form oraz uczestników zajęć w tabeli ZD4 "Liczba uczestników różnych form zajęć pozaszkolnych"?

Według stanu na 31 marca należy wykazać ilość form zajęć stałych oraz okresowych a także liczbę ich uczestników od początku roku szkolnego do końca marca. W terminie aktualizacji danych na 15 września należy uwzględnić informacje za poprzedni rok szkolny. Nie należy wpisywać uczestnika wielokrotnie.

24. Jak w tabeli U3.1 "Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności" wpisać ilości oddziałów w klasach łączonych szkoły specjalnej np: dwa oddziały w klasach I-III w SP, cztery oddziały w klasach IV-VI SP?

W Tabeli I1 "Identyfikacja" w polu: "Klasy łączone" wybieramy opcję: TAK. Później w tabeli U3.1 należy wstawić ułamkową liczbę oddziałów proporcjonalnie do liczby uczniów. Jeżeli istnieją łączone oddziały z klasy I i II (8 osób z klasy I i 12 z klasy II) wówczas liczba oddziałów klasy I-8/20=0.4, a II-12/20=0.6. Aby uzyskać całkowitą liczbę oddziałów w klasie I i II trzeba dodać oddziały samodzielne (jeśli takie istnieją). Np. w klasie I-2+0.4=2.4 i w klasie II 3+0.6=3.6. W tej tabeli podajemy także całkowitą liczbę uczniów danego poziomu. Np. klasa I - 36+8 (oddział łączony) = 44, klasa II - 47+12 (oddział łączony) = 59.

Jeżeli mamy oddział łączony składający się z 3 poziomów - to również obowiązują proporcje (np I-3/19, II-7/19 i III-9/19) obliczamy wartości dziesiętne i wstawiamy do tabeli.

25. Czy w tabeli U1 "Zbiorcze informacje o liczbie uczniów..." dopisujemy również uczniów niepełnosprawnych?

Wykazujemy wszystkich uczniów, również niepełnosprawnych

26. Czy szkoła gimnazjalna posiadająca klasy ogólnodostępne i klasy specjalne jest szkołą o podlegającą specyfikacji?

Nie podlega ona specyfikacji. Ta opcja dotyczy jedynie szkół specjalnych, w których uczą się dzieci z odpowiednimi orzeczeniami lekarskimi. Klasy specjalne należy wyodrębnić w tabelach U3_1 i U3_2.

27. Jak poprawnie wypełnić tabelę WYP3 "Wypadki ze względu na miejsce, w którym zdarzył się wypadek"? Czy należy wykazywać również te incydenty, które miały miejsce w drodze do szkoły?

Wykazuje się tylko te wypadki, które odnotowane są w karcie i które wydarzyły się, gdy dziecko było pod opieką szkoły.

28. Czym się różnią posiłki wydawane w stołówce szkolnej - "refundowane" od "dofinansowanych" w następującej sytuacji? Za część uczniów płaci gmina (w całości), za kilku uczniów płaci Rada Rodziców, a za 2uczniów płaci prywatna osoba.

Posiłek refundowany to taki, którego całkowity koszt jest pokrywany przez kogoś innego, a nie przez osobę, która ten posiłek spożywa. Posiłek dofinansowany to taki, za który zainteresowany ponosi częściową odpłatność. Pamiętać trzeba (to jest w instrukcji MENiS), że całkowity koszt posiłku to koszt produktów niezbędnych do jego przygotowania, bez narzutów i marż..

29. Tabela DO5 "Średnia liczba dziennych posiłków" - co należy wykazywać we wrześniu na stan 15 września, jeżeli stołówka zaczyna funkcjonować dopiero w połowie miesiąca, a mamy podać średnią "w miesiącu właściwym dla terminu aktualizacji danych"? Czy należy wpisać zero?

Należy wpisać zero, ponieważ dane charakteryzujące pracę stołówki we wrześniu będą jedynie szacunkowe. W raporcie według stanu na 31 marca to będzie stan faktyczny, który pozwoli precyzyjnie określić średnią liczbę posiłków dla danej stołówki.

30. Do jakiego posiłku zakwalifikować należy mleko i herbatę?

Napoje nie są posiłkami.

31. Gdzie należy wykazać trzynastą pensję pracowników pedagogicznych?

Trzynasta pensja ma być wykazywana w kolumnie "Wynagrodzenia z pochodnymi" w Tabeli KO1 "Koszty".(opracowanie własne)

32. Jak należy wykazać pracowników, którzy prowadzą zajęcia (np. z języków obcych), ale nie mają wynagrodzeń pedagogicznych, jest tylko podpisana umowa z agencją, szkołą językowa, na określoną kwotę za prowadzenie takich lekcji. Czy takich pracowników nie należy wykazywać w kadrze pedagogicznej? Czy takie koszty należy ująć w zakładce "Koszty" KO1?

W szkołach publicznych taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. W szkołach niepublicznych może się zdarzyć i wtedy osób uczących języków obcych nie należy wykazywać jako nauczycieli, ponieważ nie są oni zatrudnieni przez szkołę, nie wiadomo czy mają kwalifikacje pedagogiczne i ile zarabiają. Tak więc, będzie można wykazać uczniów, którzy uczą się języków obcych, ale nie będzie można wykazać nauczycieli, którzy ich uczą. Natomiast koszty ponoszone przez szkołę z tego tytułu powinny być opisane przez szkołę, ale nie jako wynagrodzenia tylko w kosztach ogółem.(Tabela KO1"Koszty")

33. Jakie zobowiązania należy wykazywać w spisie marcowym, a jakie we wrześniowym (Tabela KO1 "Koszty")?

W marcu podaje się wszystkie zobowiązania z poprzedniego roku, które nie zostały zrealizowane do 31 grudnia. Nie należy podawać zobowiązań z wcześniejszych lat. We wrześniu trzeba wpisać zobowiązania, które nie zostały uregulowane do 31 sierpnia. (opracowanie własne)

34. Jak wypełnić tabela Koszty KO1? - Jeśli na remont szkoły były zakupione materiały, które nie były zaliczone do paragrafu 427, były to materiały, przeznaczone do remontu szkoły, zaliczone do paragrafu materiałów, a nie remontów, to czy należy to wykazać jako koszty remontu szkoły, czy tylko w kwocie ogólnej kosztów ująć takie wydatki?

Materiały należy wykazać tylko w kosztach ogółem.

35. Gimnazjum powstało we wrześniu 2004. Czy w tabeli KO1 "Koszty" podajemy wydatki poniesione za okres 09.2004-12.2004? Jeśli tak, to będą one niskie i nie będą odzwierciedlać potrzeb/kosztów utrzymania tej placówki w skali roku.

Takie dane właśnie należy podać, ponieważ to koszty, które były faktycznie poniesione.

36. Czy w tabeli KO1 "Koszty", należności wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynikające z realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z nauczycielami i osobami nienależącymi do kadry pedagogicznej, uwzględnia się w kolumnie 1 "Koszty ogółem", czy kolumnach 3 i 4 "Wynagrodzenia z pochodnymi"?

Umowy cywilnoprawne zawarte z nauczycielami i osobami nienależącymi do kadry pedagogicznej są uwzględniane jako wynagrodzenia, jeśli dotyczą pracowników własnych (paragraf 401). W innym wypadku wypłacane honoraria wykazywane są tylko w kosztach. W kolumnie "Wynagrodzenia z pochodnymi" należy wpisać wydatki ujęte w paragrafach: 401, 404, 411, 412, 413, 444.

37. Czy trzynasta pensja należna za rok 2004, a wypłaconą w roku 2005, powinna być wykazana w tabeli KO1 "Koszty" w kolumnie "Koszty ogółem" czy "Zobowiązania za poprzedni rok"?

W terminie według stanu na 31 marca trzeba wykazać wydatki wraz ze zobowiązaniami za poprzedni rok kalendarzowy. Trzynastą pensję wpisuje się w kolumnie "Wynagrodzenia z pochodnymi".

38. Jak prawidłowo wypełnić tabelę BM9."Wyposażenie komputery", gdy wykazujemy komputer - serwer w pracowni komputerowej, który nie jest przeznaczony do użytku uczniów"?

Należy go wykazać w tabeli dotyczącej wyposażenia w komputery BM9.1 w wierszu liczba komputerów pozostałych, zwłaszcza gdy korzysta z niego tylko nauczyciel, a nie uczniowie

39. Czy w tabeli BM9.2" Wyposażenie - inne odtwarzacze", DVD zainstalowane w komputerach należy wykazać jako odtwarzacze DVD?

Nie, odtwarzacz w komputerze jest częścią składową komputera, należy wykazać tylko urządzenia samodzielne.

40. Czy w tabeli BM9.1 "Wyposażenie - komputery" w wierszu "Do użytku uczniów" wykazujemy również ten sprzęt, z którego młodzież korzysta na zajęciach informatyki, pomimo że komputery nie są własnością zespołu?

W wierszu tym należy wykazać komputery, którymi dana szkoła lub placówka oświatowa włada jako posiadacz samoistny, użytkownik, najemca lub dzierżawca.

41. Co trzeba wpisać, gdy szkoła korzysta z boiska niebędącego jej własnością?

Szkoła lub placówka oświatowa nie wykazują danej nieruchomości gruntowej lub obiektu budowlanego, jeśli umowa najmu lub dzierżawy dotyczy tylko np. boisk umiejscowionych na obcej nieruchomości lub pomieszczeń w danym budynku. W przypadku współużytkowania danej nieruchomości przez dwie lub więcej szkół, które nie są związane organizacyjnie, wykazuje je ta szkoła, która nimi włada. W przypadku współwładania (np. na mocy porozumienia) nieruchomości lub obiekty budowlane należy wykazać w odpowiednich proporcjach, zachowując zasadę, że każda nieruchomość czy obiekt powinny być wykazane tylko raz. (opracowanie własne)

42. Czy dla Bibliotek Pedagogicznych ograniczenie liczby woluminów do 99 999 w Tabeli BM4 "Biblioteka", nie będzie przeszkodą w prawidłowym wypełnieniu tabel?

Pomimo, iż ta tabela jest w strukturze dla Bibliotek Pedagogicznych, one jej nie wypełniają. Tabela ta dotyczy bibliotek szkolnych, które powinny się zmieścić w tym ograniczeniu. (opracowanie własne)

43. Czy w skład całkowitej powierzchni działki będącej własnością szkoły wchodzą również "tereny zielone" (Tabela BM1 "Nieruchomości gruntowe")?

Tak. Za teren zielony należy uznać teren pokryty roślinnością, znajdujący się w granicach nieruchomości gruntowej użytkowanej przez szkołę/placówkę oświatową, pełniący funkcje estetyczne, rekreacyjne lub zdrowotne. Nie należy wykazywać niewielkich, izolowanych skrawków zieleni, np. przy budynkach czy ciągach komunikacyjnych.(opracowanie własne)

44. Czy trawniki wokół budynku i inne podobne elementy powierzchni gruntowej znajdujące się na terenie placu szkolnego można uznać za tereny zielone?

Tak, jeżeli spełniają funkcje estetyczne, rekreacyjne lub zdrowotne. (opracowanie własne)

45. Czy trzeba wykazywać wszystkie gabinety lekarskie, czy tylko te, które są czynne (Tabela BM6 "Gabinety")?

Należy wykazać gabinety lekarskie (w tym stomatologiczne) oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, o których mowa w art. 67 ustawy o systemie oświaty, wyposażone w odpowiedni sprzęt niezbędny do ich funkcjonowania. (opracowanie własne)

46. Jeśli kilka jednostek korzysta z jednej kuchni, czy należy wykazywać zatrudnionych w niej pracowników? (Tabela BM7 "Kuchnie i stołówki")

Należy wskazać, czy w danej szkole lub placówce funkcjonuje kuchnia i/lub stołówka, spełniająca wymogi żywienia zbiorowego. Każda placówka wykazuje tylko zatrudnionych przez siebie pracowników.(opracowanie własne)

47. Jak wypełnić pole dotyczące boisk, gdy jedno z nich jest jednocześnie boiskiem do koszykówki, siatkówki itd. (Tabela BM1)?

Wpisujemy ilość i powierzchnię większego boiska. W przypadku boisk znajdujących się na powierzchni większego wpisujemy tylko liczbę boisk bez powierzchni. (opracowanie własne)

48. Czy Zespół Szkół Ogrodniczych, który ma na swoim terenie: szklarnie, szkółkę drzew, sad itp. ma ten teren zaliczyć do terenów zielonych? Czy wykazujemy teren (15 ha) wydzierżawiony przez szkołę w prywatne ręce jako powierzchnię nieruchomości gruntowej szkoły?

Tak, należy zaliczyć jako tereny zielone - kryteria z instrukcji MENiS są tu spełnione.

49. W którym wierszu w tabeli BM3 "Pomieszczenia" Zespół Szkół powinien wykazać aulę?

Nie wykazujemy auli w programie.

50. Jak wpisać dane nauczyciela, który ma kilka form zatrudnienia?

W programie przechodzimy do tabeli N2, która jest tabelą wielokrotną. Aby wprowadzić nową formę zatrudnienia należy na drzewku wybrać PESEL nauczyciela i nacisnąć prawy klawisz myszy. Pojawi się wtedy menu dodatkowe. Dane o nauczycielu można sprawdzić i usunąć. Tabelę N2 można dodać, jeżeli jest potrzeba, lub usunąć, jeżeli występuje więcej niż raz. Pozostałe dane wpisujemy według słowników. Wszystkie dane powinny być wypełnione. Stanowiska nauczycieli wybieramy według typów. Nauczyciel w danej szkole może zajmować wiele stanowisk. Wybór stanowisk kończymy, naciskając przycisk Zakończ. Jeżeli wystąpił błąd to możemy go poprawić przez naciśnięcie prawego klawisza myszy.

51. Jak prawidłowo wprowadzić dane do tabeli N6?

Tabela N6 dotyczy tylko nauczycieli, którzy są pracownikami danej szkoły/placówki i nie mogą pełnić swoich obowiązków. Informacje wprowadzamy według klucza zaproponowanego przez rozwijany słownik:

 • urlop macierzyński,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz. U.2001, Nr 79),
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 Ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust.6 Karty Nauczyciela,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na postawie art. 83 Karty Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • długotrwała niezdolność do pracy, trwająca łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

52. Jak należy wprowadzać nowego pracownika kadry pedagogicznej?

Pierwszym etapem pracy jest wprowadzenie do programu listy zatrudnionych nauczycieli. Robimy to wypełniając tabelę N1 w następujący sposób:

 1. Na drzewku znajdującym się w polu nawigacji wybieramy zakładkę Kadra pedagogiczna i klikając prawym przyciskiem myszy, korzystamy z funkcji Dodaj nauczyciela.
 2. W pojawiającym się oknie wpisujemy numer PESEL. To on jest identyfikatorem danego nauczyciela
 3. Podajemy następujące dane identyfikujące nauczyciela:
  1. płeć,
  2. rok urodzenia,
  3. informacje o złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu,
  4. deklaracja złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu w bieżącym roku kalendarzowym,
  5. informacje dotyczące stopnia awansu zawodowego,
  6. deklaracja kończących staż o złożeniu wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w danym roku kalendarzowym (wybierz z listy),
  7. informacje dotyczące wykształcenia nauczyciela (wybierz z listy).

Gdy w szkole jest zatrudniony nauczyciel obcokrajowiec należy na drzewku znajdującym się po lewej stronie ekranu wybrać zakładkę Kadra pedagogiczna, następnie - korzystając z menu kontekstowego - użyć funkcji Dodaj obcokrajowca. Jeżeli dany nauczyciel posiada numer PESEL, to należy wpisać ten numer. Jeżeli nie posiada, to należy wpisać datę urodzenia.

53. Jaki etap edukacyjny należy wybrać dla kadry pedagogicznej w przypadku Szkoły Podstawowej - I-szy czy II-gi (Tabela N5 "Obowiązki")?

Jeżeli dany pedagog uczy w klasach 1-3 wtedy wybieramy etap I. Natomiast, jeżeli uczy w klasach 4-6 wówczas wybieramy etap II. Jeśli ten sam nauczyciel uczy w klasie 2 i 6, wtedy zobowiązani jesteśmy nanieść dwie pozycje: jedną z etapem I-szym i kolejną z II-gim. (opracowanie własne)

54. Co należy rozumieć przez "dni wolne od pracy" (Tabela N13)?

Są to dni, które dany pracownik otrzymał w zamian za święto, które przypadło na dzień wolny od pracy. (opracowanie własne)

55. Co trzeba umieścić w wierszu "Tygodniowy wymiar zajęć", gdy pracownik zatrudniany jest na umowę o dzieło (Tabela N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia")?

Wiersz "Tygodniowy wymiar zajęć" w każdym przypadku musi być wypełniony. Jeżeli placówka zatrudniła kogoś na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, oznacza to, że chciała wypełnić lukę godzinową powstałą w wyniku nieobecności innego pracownika pedagogicznego i w tym wierszu wstawiamy właśnie wymiar zajęć nauczyciela na zastępstwie. (opracowanie własne)

56. Jak wprowadzić dane nauczyciela obcokrajowca?

W programie trzeba przejść do zakładki "Kadra pedagogiczna". Nowego nauczyciela wprowadzamy naciskając prawy klawisz myszy na drzewku i wybierając funkcję Dodaj nauczyciela. Wówczas pojawia się nowa tabela dla danego nauczyciela. Wprowadzanie danych zaczynamy od wpisania numeru PESEL. Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, to należy wpisać datę urodzenia. Późniejsze wpisywanie danych jest już standardowe.

57. Jak wpisujemy do programu obowiązki nauczyciela?

Obowiązki nauczyciela wpisujemy wchodząc do zakładki Kadra pedagogiczna, do tabeli N5, wykorzystujemy funkcję dodaj. W zakładce obowiązki musimy wypełnić pola:
- miejsce pełnienia obowiązków,
- etap edukacyjny (dla szkół podstawowych, dla przedszkoli),
- podstawową specyfikę klas, w których nauczyciel pracuje,
- wymiar etatu.

58. Jakie wartości w tabeli N2 "Tygodniowy wymiar zajęć", powinien wpisać dyrektor, który ma pensum 7 godzin dydaktycznych, z czego 4 są nadgodzinami, a 3 godziny stanowią jego etat? Podobną sytuację mają doradcy metodyczni, którzy korzystają z obniżonego pensum.

W tabeli N2 "Tygodniowy wymiar zajęć" należy wpisać 18/18 (czyli wykazać pełny etat), a w rubryce "Godziny ponadwymiarowe" 4 godziny. W tabeli N5. "Obowiązki" dyrektor wpisuje 7 godzin jako swoje godziny dydaktyczne, które wykonuje, zapis 15/18 jest traktowany jako obniżka godzin z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela (w tabeli obowiązków jest pozycja "Inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia" - "Zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej"). W przypadku wykazywania godzin pracy doradców metodycznych należy postąpić analogicznie.

59. Pracownik ma umowę o pracę w jednej szkole, a dopełnia etat w innej obcej placówce. Jakie dane wprowadzić w placówce, która go zatrudnia, a jakie w szkole, w której dopełnia etat?

W szkole, która zatrudnia nauczyciela w ramach umowy o pracę, należy wykazać stan zatrudnienia zgodnie z umową o pracę, czyli pełny etat w tabeli N2."Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia", a w obowiązkach (tabela N5."Obowiązki") te obowiązki, które wykonuje w tej szkole oraz pozycję "uzupełnianie etatu w innej szkole", ze wskazaniem wielkości tego uzupełniania, np. 6/18, bez wskazywania, co dany nauczyciel robi. Natomiast w szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat, należy wykazać "uzupełnianie etatu" w wierszu "forma zatrudnienia" w tabeli N2. ."Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia. W obowiązkach (tabela N5."Obowiązki") w tej szkole należy opisać, co ten nauczyciel konkretnie robi. W zestawieniu zbiorczym nie będzie on wykazywany w tej szkole, w której uzupełnia etat, a tylko w tej, w której jest zatrudniony.

60. Jak należy opisać nauczyciela wspomagającego zajęcia w tabeli N5 "Obowiązki"?

Nauczyciela wspomagającego można ująć jako realizującego zajęcia rewalidacyjne. W spisie wrześniowym dodane zostanie odrębne stanowisko dla takiego nauczyciela.

61. Pracuję w Zespole Szkół, w którym jest 10 szkół podrzędnych. Jak mam wykazać zatrudnionych nauczycieli- czy według przynależności do Zespołu Szkół, czy do każdej szkoły w zespole szkół? W jednym i drugim przypadku w programie pojawia się ostrzeżenie. Jeśli zaklasyfikuję nauczycieli do szkół w zespole to żaden nauczyciel nie będzie miał całego etatu, chociaż ma kilka godzin ponadwymiarowych (ale w rożnych typach szkół).

Nauczycieli w zespole należy wykazywać zgodnie z tym, co jest zapisane w ich umowie o pracę lub akcie mianowania. Jeżeli nauczyciel ma napisane w umowie, że jest zatrudniony w zespole, to należy wykazać go w zespole. Prawidłowo powinno być, zgodnie z Kartą Nauczyciela, że nauczyciel jest zatrudniony w konkretnej szkole. Jeżeli jednak jest inaczej, to trzeba w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia" wpisać miejsce zatrudnienia zgodnie z umową. Natomiast w tabeli N5. "Obowiązki", należy wykazać te obowiązki w tych szkołach, w których faktycznie są wykonywane. Jeżeli nauczyciel ma kilka umów, to tabelę N2 należy wypełnić odrębnie dla każdego stosunku pracy.

62. Jak postępować w sytuacji, gdy nauczyciel nawiązał stosunek pracy w urzędzie miasta, a nie w szkole? Program nie pozwala dodać innego miejsca zatrudnienia. W propozycjach umieszczona jest tylko Nasza placówka.

Nie ma takiej prawnej możliwości. Nauczyciel, łącznie z dyrektorem zatrudnianym przez samorząd, jest zatrudniony w szkole lub placówce.

63. Czy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia stanowiska/funkcje pracownika pedagogicznego" w wierszu "godziny ponadwymiarowe" należy wpisać wartość tych godzin w miesiącu sprawozdawczym, czy za inny określony okres?

W wierszu dotyczącym liczby godzin ponadwymiarowych należy wykazywać wartość średnioroczną (nauczyciele mogą mieć różny wymiar zatrudnienia w różnych okresach roku szkolnego). Łączny wymiar zatrudnienia wykazany w wierszach "tygodniowy wymiar zajęć" i "godziny ponadwymiarowe" (lub zwiększony wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 2a KN) powinien być zgodny z łącznym wymiarem wykazanym w tabeli N5 "Obowiązki".

64. Czy nieobecności nauczycieli wpisujemy na bieżący rok szkolny czy kalendarzowy?

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce oświatowej, ale nieprowadzących żadnych zajęć, należy wskazać przyczynę nieprowadzenia zajęć na stan w dniu 31 marca korzystając ze słownika.

65. Jak postąpić w przypadku nauczyciela uczącego dwóch przedmiotów w jednej szkole?

W przypadku, gdy nauczyciel uczy kilku przedmiotów dodajemy wszystkie te przedmioty do jego obowiązków.

66. Instrukcja mówi: "Liczba godzin powinna być wykazana jako ułamek, którego mianownik stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla danego nauczyciela, a licznik tygodniowa liczba realizowanych godzin". Czy do obowiązkowych zaliczamy także nadgodziny, czy tylko te godziny, które wynikają z Art. 42 pkt 3 KN?

Tak, zaliczamy tu również nadgodziny. W tabeli N5 należy wykazać obowiązki nauczyciela zgodnie z aktualnym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla danej szkoły lub placówki, ustalonym na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Należy wykazać wszystkie obowiązki nauczyciela, ich rodzaj według załączonego wykazu wraz ze wskazaniem szkoły, w której są one wykonywane, etapu edukacyjnego (w przypadku szkół podstawowych), rodzaju oddziału i liczby godzin.

67. Jak zakwalifikować nauczyciela zatrudnionego w świetlicy?

W tabeli N5 "Obowiązki" klikamy na opcję: Dodaj. Z listy w "Typie obowiązków" wybieramy: "pozostałe". Wreszcie w "Obowiązkach nauczyciela" wskazujemy: "wychowanie w świetlicy szkolnej".

68. Jak wypełnia się tabelę N5 "Obowiązki" dla nauczyciela zatrudnionego w szkole na 12/18 etatu, z czego 2/18 to zajęcia pozalekcyjne?

Należy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia" w wierszu "Tygodniowy wymiar zajęć" wpisać 12/18. W tabeli N5 "Obowiązki" wybieramy 10/18 dla określonego "Rodzaju obowiązku" oraz 2/18 dla zajęć pozalekcyjnych.

69. Jak prawidłowo wpisać informacje dotyczące nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia - dla zajęć pozalekcyjnych takich jak koła sportowe czy artystyczne?

Należy dodać tabelę N2 dla pozostałych form zatrudnienia. Wymiar liczony jest tu jako ułamek - w liczniku ilość realizowanych godzin, w mianowniku liczba godzin wymiaru tygodniowego dla danego pedagoga. W tabeli N5 "Obowiązki" w słowniku "Typów obowiązków" wybieramy opcję "zajęcia pozalekcyjne", a następnie dla "Obowiązków nauczyciela" wskazujemy właściwą nazwę ze słownika.

70. Jak w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" uzupełnić "Tygodniowy wymiar zajęć" i "Godziny ponadwymiarowe", dla nauczyciela pracującego 21 godzin tygodniowo, z czego 8 godzin to nauczanie indywidualne?

W tabeli N2 w wierszu "Tygodniowy wymiar zajęć" wpisujemy 18/18 (jeśli takie jest tygodniowe pensum), natomiast w wierszu "Godziny ponadwymiarowe" należy wpisać 3. W tabeli N5 "Obowiązki" klikamy przycisk Dodaj. Następnie wskazujemy w słowniku "Typu obowiązków" opcję "pozostałe". Z listy "Obowiązki nauczyciela" wybieramy "nauczanie indywidualne". W kolumnie: "Liczba godzin" trzeba uzupełnić ilość godzin nauczania indywidualnego w wymiarze 8/18, w drugim wierszu natomiast wprowadzić pozostałe obowiązki nauczyciela np. przedmioty ogólnokształcące - z liczbą godzin 13/18.

71. Czy należy w jakikolwiek sposób wyszczególnić miejsce wykonywania obowiązków w przypadku nauczania indywidualnego, jeśli miejscem tym jest dom ucznia?

Miejsce wykonywania obowiązków nie ma znaczenia. Również w takim przypadku należy wykazać obowiązki zgodnie z programem zajęć.

72. Czy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia" w wierszu "Wynagrodzenie zasadnicze" wpisujemy tylko wynagrodzenie wynikające z wymiaru zatrudnienia czy też dodajemy również płacę za nadgodziny nieujęte w żadnym wierszu tej tabeli?

W tabeli N2 w wierszu "Wynagrodzenie zasadnicze" należy wpisać wartość płacy wynikającą z tabeli wynagrodzenia dla określonego stopnia awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia.

73. Gdzie w zespole szkół należy przyporządkować pracowników pedagogicznych internatu? Nie istnieje możliwość wyboru internatu z listy "miejsce nawiązania st. pracy".

Pedagodzy zatrudnieni są w Zespole Szkół, a zatem w tabeli N5 "Obowiązki" klikamy przycisk Dodaj, następnie wybieramy z listy "Typ obowiązków" opcję "pozostałe" a z listy "Obowiązki nauczyciela": "wychowanie w internacie, bursie, placówce wychowania pozaszkolnego".

74. W tabeli N5 "Obowiązki" istnieje kolumna "Liczba godzin". Czy mowa tu o liczbie godzin w semestrze czy miesiącu?

W tabeli N5, w kolumnie "Liczba godzin" należy podawać tygodniowy wymiar godzin.

75. Czy tygodniowy wymiar zajęć z tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" dotyczy również szkoły zaocznej?

Tygodniowy wymiar zajęć z tabeli N2 dotyczy wszystkich typów szkół, w których uczą nauczyciele.

76. Jak wpisać dane nauczyciela zatrudnionego jako logopeda w pełnym wymiarze godzin (24/24) i dodatkowo wypełniającego 7/18 wspomagania?

Jeśli pedagog posiada dwie umowy o pracę, wówczas należy wstawić dodatkową tabelę N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia", klikając prawym przyciskiem myszy na numer PESEL danej osoby. W pierwszej z tabel wpisujemy wówczas 24/24 jako tygodniowy wymiar zajęć, zaś w komórce "stanowisko" wskazujemy: nauczyciel logopeda. W tabeli N5 "Obowiązki" w Typach obowiązków wybieramy: "obowiązki nauczycieli nieprzedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych" a w Obowiązkach nauczyciela: "obowiązki nauczyciela logopedy". W drugiej tabeli N2 wpisujemy 7/18 tygodniowego wymiaru zajęć oraz stanowisko: nauczyciel. W tabeli N5 "Obowiązki" w Typach obowiązków wybieramy: "pozostałe", a w Obowiązkach nauczyciela: "realizujący zajęcia rewalidacyjne". W tabeli N5 w spisie wrześniowym dodane zostanie odrębne stanowisko dla takiego nauczyciela.

77. Jak powinna wypełniać tabele N5 "Obowiązki" ogólnokształcąca podstawowa szkoła muzyczna? Jaki poziom edukacyjny należy wskazać dla przedmiotów muzycznych?

Etapy edukacyjne dotyczą wyłącznie szkoły podstawowej. Klasy I-III - etap I, klasy IV-VI - etap II. Nie mają one nic wspólnego z poziomami nauczania w szkołach muzycznych, tam zarówno cykl jak i poziomy są inne. Dlatego w tej kolumnie trzeba wskazać opcję "Nie dotyczy".

78. Jak w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu: Tygodniowy wymiar zajęć, wpisać godziny pracownika pracującego 19 godzin jako nauczyciel matematyki oraz dodatkowo 4 jako opiekun na świetlicy?

W takim przypadku liczbę godzin w tabeli N2 należy sprowadzić do wspólnego mianownika, natomiast w tabeli N5 "Obowiązki" można wpisać 19/18 i 4/26.

79. Jak należy wpisywać dane dotyczące obowiązków nauczyciela zatrudnionego na cały etat oraz wypełniającego nadgodziny, a także pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzin?

W tabeli N5 "Obowiązki" w kolumnie "Liczba godzin" wpisujemy sumę tygodniowego wymiaru zajęć i nadgodzin, uzupełnianych w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszach: Tygodniowy wymiar zajęć oraz Godziny ponadwymiarowe.

80. Jak w tabeli N5 "Obowiązki" wykazać informacje o nauczycielu przebywającym przez dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim?

Dla takich pedagogów tabela N5 nie powinna być wypełniona.

81. Czy składnik wynagrodzenia nauczycieli "Poprawa pracy" należy wykazać w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu: Dodatek specjalistyczny?

Nie, takiego składnika w programie nigdzie nie wykazujemy.

82. Do jakiego rodzaju obowiązków przypisać zajęcia wyrównawcze z wybranego przedmiotu?

W tabeli N5 "Obowiązki" naciskamy opcję: Dodaj, następnie na rozwijanej liście: Typ obowiązków wskazujemy - pozostałe, natomiast na liście: Obowiązki nauczyciela - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze.

83. Czy dla osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim, a wcześniej zdrowotnym, która nie pełni obowiązków od początku roku szkolnego, należy wypełniać w tabeli N2 wiersz: Wynagrodzenie zasadnicze?

Dla takiej osoby nie wypełniamy wiersza dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę ani innych niewypłacanych przez jednostkę wynagrodzeń.

84. Jak trzeba wykazać obowiązki oraz godziny pracy nauczyciela w przedszkolu jednooddziałowym, jeśli opiekuje się on wszystkimi dziećmi (grupa mieszana i klasa "0") oraz dodatkowo wypełnia godzinę pracy dziennie tylko z klasą "0"?

Obowiązki takiego nauczyciela należy wykazać w dwóch pozycjach: raz jako nauczanie w oddziale zerowym, a raz poza tym oddziałem. Godziny natomiast rozdzielamy adekwatnie do pełnionych obowiązków.

85. Co należy rozumieć przez "Nagrody ze specjalnego funduszu nagród" (Tabela W1 "Odprawy, nagrody i dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych")?

Według stanu na 31 marca w kol. 1 należy wykazać kwoty wypłacone od początku roku kalendarzowego do końca marca.

Karta Nauczyciela Art.49.1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;
 2. w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2 744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1 pkt 1 i ust.1a;
 3. w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 2 015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.
 1. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 1, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3, uwzględniając w szczególności sposób zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.

(źródło: MENiS, 14.03.2005)

86. W jaki sposób ujmuje się dodatkowe wypłaty dla nauczycieli z funduszu socjalnego - np. talony.

W żadnej z tabel z grupy N1-N13 oraz W1-W2 nie ma zapytania o wypłaty z ZFŚS.

87. Z dniem 1 stycznia 2005 r. nauczycielom przyznano podwyżki płac wraz z wyrównaniem. Jeśli nowe wynagrodzenia naliczone zostały na 1 kwietnia łącznie ze skutkami podwyżki za okres od stycznia do marca 2005 r., a za marzec wypłacone zostało wynagrodzenie bez podwyżki, to jaką kwotę należy wpisać?

Dla nauczycieli w tabeli N2 trzeba wykazać takie wynagrodzenie, jakie pracownik powinien otrzymać w marcu, na skutek podwyżek obowiązujących od stycznia 2005 r., niezależnie od tego, czy wyrównanie zostało wypłacone w marcu, czy później.

88. Czy można nie wypełnić tabeli W3 "Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych" jeśli nauczyciele pracują na podstawie umowy zlecenia, a zatem niemożliwe jest określenie przeciętnego wynagrodzenia i wymiaru etatu?

W tabeli W3 należy podać przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ujęciu średniorocznym, tj. z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia. Wymagane jest również uzupełnienie informacji dotyczących umowy zlecenia i wymiaru etatu.

89. Gdzie należy wykazać nagrody dla nauczycieli wypłacone z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

Ujmujemy je w tabeli W1 "Odprawy, nagrody i dodatki motywacyjne pracowników pedagogicznych" w wierszu: Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

90. Gdzie należy wprowadzić dodatek za trudne warunki pracy?

Dodatek ten wprowadzamy w tabeli N2 "Forma zatrudnienia, wynagrodzenia" w wierszu 8 "Dodatek za warunki pracy".

91. Gdzie wpisuje się dodatek dla nauczyciela polonisty za sprawdzanie prac klasowych?

Nie ma takiej pozycji w programie, a zatem dodatku takiego nie wykazujemy.

92. Kogo należy wykazywać w Tabeli W2 "Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych"? Wszystkich pracowników bez względu na to, kto ich zatrudnia?

Nie, tylko tych, zatrudnianych przez daną jednostkę. W wierszach 4 - 6 należy wykazać tylko personel medyczny zatrudniony przez szkołę lub placówkę oświatową. Nie należy wykazywać personelu medycznego, pracującego na rzecz uczniów/wychowanków, zatrudnionego przez zakład opieki zdrowotnej i oddelegowanego do pracy w danej szkole lub placówce oświatowej. (opracowanie własne)

93. Czy można nie wypełnić tabeli W2 "Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych", jeśli z zatrudnionymi osobami zawarto umowy zlecenia?

Konieczne jest wykazanie w tej tabeli należności, wynikających z realizacji umów zleceń zawartych z osobami nienależącymi do kadry pedagogicznej.