Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

MEN informuje

Dodano: 14.08.2007

Zbliża się kolejny termin aktualizowania i przekazywania danych w ramach systemu informacji oświatowej. Serwis internetowy Ministerstwa Edukacji Narodowej podaje między innymi informacje o:

 • dodatkowym terminie aktualizowania i przekazywania danych wg stanu na 10 września każdego roku więcej
 • obowiązujących terminach przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej:
  • według stanu na 10 września 2007r. więcej
  • według stanu na 30 września 2007r. więcej

Aktualizowanie i przekazywanie danych według stanu na 10 września

Nowelizacja ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej ogłoszona w Dz. U. Nr 42, poz. 273 wprowadziła dodatkowy termin aktualizowania i przekazywania danych wg stanu na 10 września każdego roku.

Zgodnie z art. 8a znowelizowanej ustawy dane wg stanu na 10 września aktualizują i przekazują:

 • w zakresie liczby uczniów
  1. szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jst,
  2. szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i bez uprawnień szkół publicznych (z wyjątkiem niepublicznych szkól artystycznych),
  3. kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych, publiczne i niepubliczne,
 • w zakresie liczby nauczycieli:
  1. przedszkola i szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
  2. publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych,
  3. publiczne placówki systemu oświaty i spoza systemu oświaty,
  4. organy administracji rządowej, kuratoria oświaty, specjalistyczne jednostki nadzoru, Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wymienione wyżej typy szkół i placówek przekazują dane niezbędne do:

 1. oszacowania wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; przepis art. 33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.),
 2. wydania corocznie aktów prawnych dotyczących regulacji płac nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Nie prowadzą baz danych oświatowych i nie przekazują danych wg stanu na 10 września następujące podmioty zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych:

 1. przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przedszkola niepubliczne,
 2. placówki publiczne prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz placówki niepubliczne,
 3. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty.