Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Gorące informacje z MEN

Dodano: 05.04.2007

Mamy dla Państwa kilka ważnych informacji związanych z marcowym spisem SIO. Ministerstwo opublikowało w dniu dzisiejszym komunikat dotyczący sposobu postępowania w przypadku, kiedy szkoła lub placówka przekazała do bazy danych oświatowych błędne informacje. Wielu Użytkowników SIO zastanawiało się, czy w tej sytuacji możliwe jest poprawienie błędów. Jak wynika z informacji ministerstwa, taka korekta jest możliwa, nie do końca jasna jest jedynie kwestia, w jakim terminie możliwe jest przesłanie całej poprawionej bazy do jednostek prowadzących. Pełna treść komunikatu

Wśród informacji opublikowanych przez MEN znajduje się także porada dotycząca właściwej identyfikacji placówek oświatowo-wychowawczych, a także placówek kształcenia ustawicznego oraz placówek kształcenia praktycznego. Jak prawidłowo zidentyfikować placówkę?

Na stronie MEN pojawiła się również lista innych często zgłaszanych przez Państwa problemów wraz z poradami udzielonymi przez ministerialnych ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, tego typu pomoc w ostatnich dniach przed upływem terminu przekazania danych, może się okazać szczególnie przydatna. Rozwiązania częstych problemów

I jeszcze na koniec ważne przypomnienie - już w piątek 6 kwietnia mija termin przekazania plików SIO jednostkom prowadzącym.

Pełna treść komunikatu

Poprawianie błędów

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości poprawiania błędów w systemie informacji oświatowej przypominam, że sprawa ta jest uregulowana w art. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 Nr 42, poz. 273). Art. 7 ust. 5 w/w ustawy stanowi, że podmiot, który wprowadził błędne dane do bazy danych oświatowych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości i ponownie przekazać pełne zbiory danych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

W praktyce oznacza to, że jeśli w szkole (placówce) stwierdzono błędy w pliku SIO po terminie przekazania danych, należy je poprawić i ponownie przesłać plik do organu scalającego dane (najczęściej będzie to jednostka samorządu terytorialnego). Dla JST oznacza to konieczność przesłania całej poprawionej bazy do kuratorium oświaty, a z kuratorium do MEN. Ustawa nie ustala żadnego terminu na poprawianie błędów. Dla celów opracowań statystycznych zbiory zostają jednak w pewnym momencie zamknięte (około dwóch miesięcy po upływie terminu sprawozdawczego). Dla celów administracyjnych zbiory mogą być korygowane również po tym terminie, należy jednak pamiętać, że konsekwencje błędu mogą obciążać osobę, która wprowadziła błędne dane do systemu, jeżeli przepisy prawne będą to przewidywać.

Jak prawidłowo zidentyfikować placówkę?

Niewłaściwa identyfikacja typu placówki

Niewiele jest błędów w identyfikacji szkół. Nadal jednak pojawiają się błędy w identyfikacji placówek oświatowych. Najczęściej niewłaściwie identyfikowane są placówki oświatowo-wychowawcze (art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty) i placówki kształcenia ustawicznego oraz placówki kształcenia praktycznego (art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty). Do tych pierwszych zaliczają się szkolne schroniska młodzieżowe oraz placówki wychowania pozaszkolnego, wśród których wyróżniamy:

 1. pałace młodzieży,
 2. młodzieżowe domy kultury,
 3. międzyszkolne ośrodki sportowe,
 4. ośrodki politechniczne,
 5. ogniska pracy pozaszkolnej,
 6. ogrody jordanowskie,
 7. pozaszkolne placówki specjalistyczne

Działalność publicznych placówek tego typu regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467, z późn. zm.). Placówki niepubliczne mogą nosić inne nazwy. W SIO zarezerwowany jest dla nich typ: niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty. Istotnym wyróżnikiem placówek oświatowo-wychowawczych, wynikającym wprost z ustawy o systemie oświaty i potwierdzonym w ww. rozporządzeniu jest to, że ich podstawową funkcją jest umożliwianie rozwijania zainteresowań i uzdolnień, korzystania z różnych form wypoczynku i organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Inną funkcję do spełnienia mają placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego. Kształcenie ustawiczne zdefiniowane jest w art. 3 pkt 17 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tą definicją przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, tzn. przez osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia. Placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego mogą być publiczne lub niepubliczne. Działalność publicznych placówek tego rodzaju reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów i organizacji publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr132, poz. 1225). W SIO dla placówek publicznych używa się określeń:

 1. centra kształcenia ustawicznego ze szkołami,
 2. centra kształcenia ustawicznego - bez szkół,
 3. centra kształcenia praktycznego,
 4. ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Niepubliczne ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą wskazać jako typ placówkę wymienioną w pkt 4. Pozostałe niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego - niezależnie od używanej nazwy własnej - powinny się identyfikować jako typ niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Rozwiązania częstych problemów

Najczęściej zgłaszane problemy

 1. Ostrzeżenia - ich funkcja polega na zwróceniu uwagi, że mógł zaistnieć błąd, ale nie wskazuje błędu. Np. jeżeli nauczyciel ma jeden stosunek pracy, to staż pedagogiczny nie może być mniejszy niż staż ogólny. Jeśli jednak jest to drugi stosunek pracy nauczyciela, to staż ogólny może wynosić zero, a pedagogiczny np. 20 lat. Wtedy program wykaże ostrzeżenie. W takiej sytuacji ostrzeżenie można zignorować.
 2. Najwięcej pytań dotyczy wykazywania obowiązków nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy wykonują obowiązki, dla których w Karcie Nauczyciela przewidziano różne pensum. Sytuacja taka opisana jest w "Dodatkowych wyjaśnieniach 03 2007". Generalnie w każdej takiej sytuacji należy wszystkie obowiązki sprowadzić do wspólnego mianownika. Tym wspólnym mianownikiem powinien być wymiar godzin podstawowy dla danego nauczyciela, wpisany w polu "tygodniowy wymiar zajęć", np. 18/18. Wszystkie godziny, wykonywane wg pensum np. 20/20, 22/22, 26/26 itp., należy przeliczyć na x/18. Najczęściej będzie to powodować, że wyliczona liczba godzin nie będzie liczbą całkowitą - należy ja wykazać z dwoma miejscami po przecinku, zarówno w polu "godziny ponadwymiarowe", jak i w polu "obowiązki".
 3. Wynagrodzenia nauczycieli należy wykazać w takiej wysokości, w jakiej zostały faktycznie wypłacone za marzec - nie ma potrzeby uwzględniania nowych stawek wynikających ze znowelizowanego rozporządzenia płacowego.
 4. Błędem jest tworzenie dwóch tabel N2 dla jednego nauczyciela, jeśli w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki z różnym pensum. W takiej sytuacji należy wszystkie obowiązki wykazać według jednego pensum, jak to zostało opisane w "Dodatkowych wyjaśnieniach 03 2007". Dwie tabele N2 tworzymy tylko wtedy, jeżeli nauczyciel w jednej jednostce sprawozdawczej ma dwie umowy.
 5. W przypadku oddziałów łączonych, w których część dzieci jest uczniami szkoły podstawowej, a część wychowankami przedszkola (oddziału zerowego), program wykazuje błąd, jeśli liczba oddziałów dla szkoły podstawowej lub dla przedszkola nie sumuje się do całości. W takiej sytuacji należy wykazać pełne oddziały w ramach danego typu (szkoły podstawowej lub przedszkola), pomniejszając lub powiększając odpowiednio liczbę oddziałów, np. Zamiast: SP - 8,5 oddziału, przedszkole (oddział zerowy) - 0,5 oddziału wpisać: SP - 8 oddziałów, przedszkole (oddział zerowy) - 1 oddział lub: SP - 9 oddziałów, przedszkole (oddział zerowy) - 0 oddziałów (z wykazaniem faktycznej liczby dzieci w oddziale zerowym).
 6. Języki obce - tabele JO1 dla wykazania drugiego lub trzeciego języka obcego tworzymy klikając na drzewku po lewej stronie ekranu prawym klawiszem myszy na nazwie tabeli. Niektóre szkoły wykazują uczniów uczących się dwóch języków, ale jednocześnie jest wypełniona tylko jedna tabela JO1.
 7. Pomoc materialna - w tabeli DO7 szkoły wykazują tylko rodzaje stypendiów wymienione w tabeli. W poz. "inne stypendium" należy wykazać stypendia fundowane przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, fundacje. Nie należy wykazywać stypendiów szkolnych (będą wykazane przez gminę) ani stypendiów przyznawanych z programów rządowych czy ze ZPORR Działanie 2.2 (będą wykazane przez powiat lub miasto na prawach powiatu).
 8. Młodociani pracownicy - wykazywani są tylko w tabeli U1 w zasadniczych szkołach zawodowych. Tabela jest szeroka - nie mieści się w całości na ekranie, dlatego trzeba ją przesunąć przy pomocy paska przewijania u dołu ekranu. Niektóre szkoły nie wypełniają kolumny 11 oraz 12 tabeli U1, gdzie wykazuje się młodocianych pracowników.
 9. Nieruchomości - tabela BM1 zawiera ograniczenia powierzchni poszczególnych boisk, niestety założone zbyt restrykcyjnie. W edycji wrześniowej założenia zostaną poprawione. W obecnej edycji należy wykazać maksymalne dopuszczalne wielkości, a stan faktyczny opisać w polu "uwagi".
 10. W tabeli KO1. Koszty wykazujemy tylko koszty szkół. Nie ujmujemy kosztów funkcjonowania placówek, internatów, świetlic itd. Jednak we wszystkich pozostałych tabelach dotyczących nauczycieli (N2, W1) i pracowników niepedagogicznych (W2), uwzględniamy wszystkich nauczycieli (wychowawców) i cały personel niepedagogiczny, również ten zatrudniony w świetlicach, internatach, kuchniach etc.